Informācija presei
Ministru kabinets atbalsta Tieslietu ministrijas virzīto maksātnespējas administratoru darbības uzraudzības sistēmas reformu
Šodien Ministru Kabinets (MK) apstiprināja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzības sistēmas pilnveidošanu”. Tajā ietverta tieslietu ministra Jāņa Bordāna pieteikto iniciatīvu maksātnespējas sistēmas pilnveidei būtība turpmākai iestrādei normatīvajos aktos, tostarp Maksātnespējas likumā un Ministru Kabineta noteikumos.
“Tieslietu ministrijas ieskatā viens no būtiskākajiem trūkumiem administratora darbības regulējumā ir apstāklis, ka administratoram ar likumu ir piešķirtas plašas pilnvaras, administrējot tiesiskās aizsardzības procesu, juridiskās personas maksātnespējas procesu un fiziskās personas maksātnespējas procesu, taču administratora vieta institucionālajā sistēmā nenodrošina pienācīgu kontroles mehānismu. Tā kā administratori juridiski nav uzskatāmi par amatpersonām, administratori nejūt pietiekamu atbildības līmeni,” atzīst tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
Pašreizējais maksātnespējas administratora (MA) profesijas regulējums, administratoram  paredz plašas pilnvaras juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesā, tostarp pilnvaras pārņemt parādnieka mantu un rīkoties ar to, pieņemt lēmumus, kas ietekmē kreditoru intereses, kā arī kļūt par maksātnespējīga komersanta faktiski vienīgo likumīgo vadītāju ar visplašākajām tiesībām lēmumu pieņemšanā un darījumu noslēgšanā. Taču pēdējo gadu prakse liecina, ka MA rīcība neatbilst likumdevēja paredzētajam rīcības modelim, kā arī publiskā telpā bieži izskan sabiedrības neapmierinātība ar MA rīcību konkrētos tiesiskās aizsardzības procesos (TAP) un maksātnespējas procesos. Arī Maksātnespējas administrācijā iesniegto sūdzību skaits kopš 2008.gada ir būtiski audzis, un tendences neliecina par sūdzību skaita mazināšanos. TM ieskatā viens no būtiskākajiem trūkumiem MA darbības regulējumā ir apstāklis, ka administratoram ar likumu ir piešķirtas plašas pilnvaras, taču nav nodrošināts pienācīgs kontroles mehānisms. Tāpēc, ievērojot minēto problemātiku, TM ierosinājums paredz administratora amata darbību pielīdzināt valsts amatpersonai. Ņemot vērā administratoru pienākumu specifiku, amats varētu būt savienojams ar zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu advokātu profesiju. Uz administratoru būtu attiecināms likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, tostarp nosacījums par KNAB uzraudzību. Tāpat paredzams, ka administratori par administratora darbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ir saucami pie disciplināratbildības. Tādējādi administratori par savu darbību būtu disciplināri, civiltiesiski un krimināltiesiski atbildīgi. Risinājuma ieviešanai TM jāizstrādā attiecīgi grozījumi Maksātnespējas likumā, kas kā priekšlikumi pirms trešā lasījuma būtu iesniedzami Saeimā uz atvērto likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr.367/Lp11) līdz 2014.gada 10.janvārim. TM ierosina arī kardināli mainīt administratoru kvalifikācijas sistēmu. Nolūkā nodrošināt administratoru funkciju izpildes kvalitāti un stimulēt administratoru pastāvīgu zināšanu papildināšanu, kā vienu no mehānismiem paredzot regulāro kvalifikācijas eksāmenu, kas ir obligāti kārtojams ne retāk kā reizi trijos gados. Regulāros kvalifikācijas eksāmenus organizētu un nodrošinātu Maksātnespējas administrācija. Šī pieeja ir kontekstā ar pēdējā desmitgadē Eiropas Savienībā vērojamo tendenci – noteikt detalizētāku administratora institūta regulējumu. ES reformas saistās ar arvien pieaugošo uzdevumu klāstu un to sarežģītības pakāpi, pārrobežas maksātnespējas procesu skaita pieaugumu un ES Padomes regulas Nr.1396/2000 ieviešanu, maksātnespējas tiesību nozīmes pieaugumu ES kopējā tirgus ietvaros. Nav sastopami pretēji piemēri, kad administratora profesija tiktu liberalizēta. TM ieskatā līdzšinējais sertificēšanas process, kas pašreiz nodots Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijai, nav spējis nodrošināt pietiekoši augstu profesijas prestižu, kas tādējādi rada nepieciešamību vērsties pie stingrākas valsts uzraudzības pār procesu. Izvērtējot šobrīd spēkā esošo kārtību, kādā administrators tiek iecelts maksātnespējas procesā un TAP, TM secina, ka to ir nepieciešams pārskatīt. Praksē konstatēts, ka šobrīd vienā birojā strādājoši vai citā veidā cieši saistīti administratori konkrētās apgabaltiesas darbības teritorijas administratoru sarakstā (šobrīd spēkā pieci saraksti) stāv blakus. Līdz ar to veidojas situācija, ka, teorētiski zinot rindas kustības ātrumu, ir iespējams izmantot rindu un administrēšanai vakantam subjektam iegūt administratora amata pretendentu no konkrēta iepriekš zināma administratoru loka. Ar šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu šādu situāciju novērst nav iespējams. Tāpēc, ņemot vērā minēto, TM jau šobrīd strādā pie MK noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 „Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu””. Tas paredz izveidot vienu administratoru amata pretendentu sarakstu (rindu), vienlaicīgi pārskatot spēkā esošo administratoru pieteikšanās un atteikšanās kārtību no administratoru pretendenta saraksta. Būtiski, ka viena administratora pretendentu saraksta (rindas) izveidošana novērsīs situāciju, kad parādnieka juridiskās adreses maiņa pirms maksātnespējas ietekmē piekritību konkrētam administratoru pretendentu sarakstam. Laika periodā no 2009.gada līdz 2013.gadam (deviņos mēnešos), izskatot sūdzības un veicot administratoru darbības uzraudzību, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 1658 lēmumus. Sūdzību izskatīšanas rezultātā 576 gadījumos Maksātnespējas administrācija konstatēja normatīvo aktu pārkāpumus administratoru rīcībā. Kopējais tiesā iesniegto pieteikumu skaits par administratoru atcelšanu minētā laika periodā bija 561 gadījumos. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv