Informācija presei
MK apstiprina kadastrālo vērtību bāzi 2018./2019.gadam un pieņem grozījumus Kadastrālās vērtēšanas noteikumos
Otrdien, 12.septembrī, Ministru kabinets pieņēma Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta izstrādātos Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kas atbilstoši Saeimā apstiprinātajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (Kadastra likums) grozījumiem precizē kadastrālās vērtēšanas noteikumus un paredz spēkā esošo kadastrālo vērtību bāzi saglabāt arī 2018. un 2019. gadā. Grozījumi paredz, ka turpmākos divus gadus kadastrālo vērtību aprēķinā piemēros 2016.gada bāzes vērtības, kas noteiktas balstoties uz 2012. un 2013.gada nekustamā īpašuma tirgus informāciju.  Grozījumi Vērtēšanas noteikumos paredz izmaiņas, kas skars dzīvojamās apbūves zemes īpašniekus.2018. un 2019. gadā, aprēķinot kadastrālo vērtību zemes vienībai, kurai kaut viens no lietošanas mērķiem ir no dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas (Individuālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu māju apbūves zeme), un tai ir reģistrēts kultūras pieminekļa apgrūtinājums, piemēros vērtību samazinošo koeficientu 0,7. Tādejādi zemes kadastrālā vērtība šādām zemes vienībām tiks samazināta par 30%. Samazinošais koeficients attiecas ne tikai uz dzīvojamās apbūves zemes vienībām, bet arī citas izmantošanas zemēm, ja viens no lietošanas mērķiem būs saistīts ar dzīvojamo apbūvi. Kadastra likums noteic pienākumu Tiesu administrācijai līdz š.g. 31.oktobrim un pašvaldībām līdz 2018.gada 31.martam sniegt informāciju Valsts zemes dienestam par pirmreizējo ēkas ekspluatācijas pieņemšanas gadu tām ēkām, par kurām Kadastra informācijas sistēmā tas nav reģistrēts. Šādas ziņas nepieciešamas, lai nākotnē uzlabotu kadastrālo vērtēšanu jaunām ēkām, pakāpeniski tuvinot to vērtību situācijai tirgū. Ar grozījumiem Vērtēšanas noteikumos noteiktas ēkas, par kurām nepieciešams  apkopot informāciju par šo ēku pirmreizēji ekspluatācijā pieņemšanas gadiem. Zemesgrāmatas un pašvaldības sniegtais ēkas pirmreizējais ekspluatācijā nodošanas gads tiks reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā un pārliecināties par reģistrēto informāciju varēs portālā www.kadastrs.lv.Papildus paredzēts, kas ēkas īpašnieks līdz 2018.gada 1.decembrim Valsts zemes dienestam var iesniegt ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gadu pamatojošu dokumentu, kuru Kadastra informācijas sistēmā aktualizēs bez maksas. Tāpat grozījumi Vērtēšanas noteikumos paredz, Valsts zemes dienestam, konstatējot zemes vienībām neatbilstošus lietošanas mērķus, informēt par to pašvaldību. Savukārt pašvaldībai mēneša laikā izvērtēt noteikto lietošanas mērķu atbilstību normatīvo aktu prasībām, un nepieciešamības gadījumā, lietošanas mērķi arī mainīt.   Ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem iespējams iepazīties Ministru kabienta mājaslapā.   Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv