MK atbalsta būtiskas izmaiņas advokātu eksāmena kārtībā
Otrdien, 6. jūnijā, Ministru kabinets atbalstījis grozījumus advokātu eksāmena kārtībā, kas turpmāk paredz gan pilnveidotāku un paplašinātāku eksāmena norisi, gan stingrāku eksāmena vērtēšanas sistēmu. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, uzsverot pieaugošo zvērinātu advokātu lomu personas tiesību un interešu aizstāvībā, atzīmē, ka advokatūras sistēmas kvalitāte un augsti kvalificēti speciālisti ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem tiesu sistēmas stiprināšanai kopumā. “Valstij un advokatūrai ir jānosaka stingrākas advokātu amata pretendentu atlases procedūras, lai šajā profesijā ienāktu tikai augsti kvalificēti juristi. Vienlaikus nedrīkst aizmirst arī par nepieciešamību nepārtraukti papildināt zināšanas visā zvērinātu advokātu amata pienākumu izpildes laikā,” norāda tieslietu ministrs. Jaunie noteikumi paredz, ka advokātu eksāmenu veidos divas daļas: 1) rakstiskā daļa, kurā pārbauda pretendenta praktiskās zināšanas, kā arī argumentācijas prasmes – uzdod pretendentam atrisināt prakses uzdevumu (kāzusu), sagatavojot procesuāla dokumenta projektu; 2) mutiskā daļa - pārbauda pretendenta teorētiskās zināšanas, kā arī komunikācijas un argumentācijas prasmes, uzdodot pretendentam piecus teorijas jautājumus. Ar grozījumiem Noteikumos mainīta pašreizējā piecu baļļu vērtēšanas sistēma uz desmit baļļu sistēmu, nosakot, ka nevienā no eksāmena daļām vērtējums nedrīkst būt trīs vai mazāk balles. Galīgo eksāmena atzīmi nosaka, summējot pretendenta eksāmena abu daļu vērtējumus un izdalot ar divi, taču, ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniegs septiņas balles, to neapaļos, un eksāmens nebūs nokārtots. Tāpat ar grozījumiem noteikts, ka eksāmena mutiskajā daļā turpmāk līdzšinējo četru teorētisko jautājumu vietā būs pieci jautājumi par katru tiesību nozari (civiltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības, kā arī starptautiskās tiesības un starptautiskā tiesiskā sadarbība kriminālprocesā un civilprocesā) un par advokatūras institūtu kopumā. Šādas izmaiņas no nodrošinās pretendentu zināšanu pilnvērtīgāku pārbaudi. Savukārt eksāmena rakstiskā daļa papildināta, paredzot, ka advokāta pretendentam sastādāms arī viens no advokatūras lietvedības dokumentiem, piemēram, vienošanās par juridisko pakalpojumu sniegšanu.   Papildu informācija: 2015. gada 2. februārī tieslietu ministrs izdeva rīkojumu par darba grupas izveidi ar mērķi pilnveidot advokatūras institūta darbības kvalitāti. Darba grupas sastāvā tika pieaicināti vairāki eksperti – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvji, tiesneši, Tieslietu ministrijas pārstāvji, Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvji, Ģenerālprokuratūras pārstāvji. Darba grupas ietvaros tika diskutēts arī par advokātu eksāmenu, tāpat šāda diskusija notika arī sanāksmē ar advokātu eksāmena komisijas locekļiem, kā rezultātā tika izstrādāti grozījumi esošajā eksāmena kārtība.   Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv