MK atbalsta būtiskus grozījumus ZTI amata atlīdzības takses apmēros
Otrdien, 30. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"". Ar grozījumiem pārskatīti zvērinātu tiesu izpildītāja amata atlīdzības takses apmēri nolūkā nodrošināt ar zvērināta tiesu izpildītāja statusu, ieguldītā darba un piedzenamā parāda apmēru samērīgu zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzību. Grozījumu rezultātā būtiski samazināsies amata atlīdzība tajās izpildu lietās, kurās piedzenamā summa ir neliela, kā arī izpildu lietās, kurās parādnieks pēc izpildu lietas ievešanas nekavējoties sedz visas savas parādsaistības. Atbilstoši statistikas datiem 75% no visām 2017. gadā zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedībā reģistrētajām izpildu lietām par parādu piedziņu bija izpildu lietas, kurās parāda summa nepārsniedza 500 euro. Papildus  zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības apmērs samazināts gadījumos, kad nolēmuma izpilde prasījusi salīdzinoši mazāku zvērināta tiesu izpildītāja darba ieguldījumu. Ar grozījumiem uz pusi samazināta amata atlīdzības fiksētā takse gadījumos, kad parādnieks nokārto savas saistības norādītajā termiņā, un uz pusi samazināta amata atlīdzību takse procentos, ja parāds izpildu lietā tiek segts no naudas līdzekļiem, kas bijuši apķīlāti kā šī prasījuma nodrošinājums. Vienlaikus, lai veicinātu parāda labprātīgu nomaksu, grozījumi nosaka izpildu lietās par piedziņu paredzēt augstāku amata atlīdzības fiksēto taksi gadījumos, kad parādnieks parādu nav sedzis gada laikā no izpildu lietas ieviešanas dienas, tādējādi motivējot parādnieku neatlikt savu saistību izpildi un neizvairīties no to izpildes. Jo ātrāk tiks veikta parāda nomaksa, jo mazāki sprieduma izpildes izdevumi parādniekam būs jāsedz. Vienlaikus ar noteikumu projektu plānots noapaļot noteiktos amata atlīdzības apmērus, veicinot to pārskatāmību un atvieglojot atlīdzības aprēķināšanu. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2018. gada 2. novembrī. Jaunās amata atlīdzības takses netiks attiecinātas uz tām izpildu lietām, kuras ievestas pirms jaunā regulējuma stāšanās spēkā. Izpildu lietās, kurās izpildu lietvedība ir uzsākta līdz 2018. gada 31. oktobrim, amata atlīdzības noteikšanai zvērināti tiesu izpildītāji turpinās piemērot regulējumu, kas bija spēkā līdz 2018. gada 31. oktobrim.   Ar noteikumu projekta anotāciju iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Papildu informācija Tiesu izpildītāju likuma pārejas noteikumu 41. punktā Ministru kabinetam tika noteikts uzdevums līdz 2018. gada 1. novembrim pārskatīt zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmērus, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības - zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmēram jābūt noteiktam atbilstoši ieguldītā darba apjomam, apmēram jābūt noteiktam samērīgi ar piedzenamā parāda apmēru, kā arī, nosakot amata atlīdzības takses apmēru, jāņem vērā zvērināta tiesu izpildītāja amatam normatīvajos aktos noteikto atbildību, neatkarības prasības un no amata izrietošos ierobežojumus.         Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv