Informācija presei
MK atbalsta noteikumus, kas nosaka procesuālo izdevumu segšanu administratīvā pārkāpuma procesā
Šodien, 21. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu "Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi", kura mērķis ir nodrošināt privātpersonai pēc iespējas ātrāku administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu atlīdzinājumu. Noteikumi nosaka apmēru un kārtību, kādā administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālos izdevumus sedz no valsts un pašvaldības līdzekļiem. Tādējādi izstrādātie noteikumi regulē izdevumu segšanas procedūru, kā arī atsevišķos gadījumos ierobežojumus sedzamo izdevumu apmēram. Noteikumu pamatā ir princips, ka izdevumus sedz, ja tie ir nepieciešami administratīvā pārkāpuma procesā un ir ekonomiski pamatoti. Procesuālo izdevumu veidus un personas, kurām ir tiesības saņemt izdevumu atlīdzinājumu, noteiks Administratīvās atbildības likums. Procesuālos izdevumu segšanas pamats būs personas iesniegums, kuram pievienoti izdevumus apliecinošie dokumenti. Lai vienkāršotu procedūru, noteikumi paredz, ka persona iesniegumu var iesniegt gan personai, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu – amatpersonai, augstākai amatpersonai, tiesai (tiesnesim) –, gan iestādei, kuras nodarbinātais ir šī amatpersona. Savukārt izdevumus atlīdzinās tā iestāde, kuras amatpersonas nolēmums vai rīcība administratīvā pārkāpuma procesā būs radījusi attiecīgos procesuālos izdevumus, vai iestāde, kas administrē pašvaldības vai tiesas budžetu. Persona var iesniegt iesniegumu arī tieši šai iestādei. Procesuālos izdevumus segs, proti, izmaksās attiecīgu naudas summu, viena mēneša laikā neatkarīgi no iesnieguma iesniegšanas vietas. Noteikumi satur detalizētu regulējumu kārtībai, kādā sedzami ceļa izdevumi un maksa par naktsmītni, un šo izdevumu apmēra noteikšanai. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksāto darba samaksu par laiku, kurā darbinieks neveica darbu sakarā ar piedalīšanos procesuālajā darbībā. Darba devējam būs jāiesniedz iesniegums un darbiniekam izmaksātās darba samaksas aprēķins par attiecīgo laikposmu. Arī šajā gadījumā izdevumus segs viena mēneša laikā. Lai nodrošinātu noteikumu efektīvu un vienveidīgu piemērošanu, Tieslietu ministrija sagatavos vadlīnijas iestādēm administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanai. Noteikumi stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E – pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv