Informācija presei
Šodien, 2. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Civillikumā” un ar to saistītajos likumos, kas paredz uzlabot un modernizēt mantojuma tiesības. Grozījumi paredz izmaiņas privāta testamenta institūtā. Mantojuma atstājējam tas būs jāsagatavo rakstiski, pašrocīgi visu testamentu uzrakstot un parakstot. Tāpat grozījumi paredz atteikties no priviliģētajiem testamentiem, mutiskajiem testamentiem un lieciniekiem publiska testamenta sagatavošanā. Pašlaik Civillikumā ietvertā prasība pēc obligātas liecinieku klātbūtnes publiska testamenta sagatavošanā vispārējos gadījumos ir lieka un testamenta sastādīšanai šī prasība ir apgrūtinoša. Tiek noteikts regulējums Notariāta likumā tiem, kas nespēj vai neprot parakstīties, proti, persona uzdod to savā vietā izdarīt citai personai, ko ar savu parakstu apliecina šī persona un zvērināts notārs. Savukārt mantojuma aizgādnības nodibināšanas funkcija tiek nodota zvērinātiem notāriem. Pašreiz tiesiskais regulējums paredz, ka minētā funkcija ir tiesas kompetencē, tomēr tas ir laikietilpīgs un sarežģīts process, kas nenodrošina mantojuma aizgādnības nodibināšanas galveno funkciju – operatīvu rīcību. Tāpat paredzēts risināt jautājumu par laulātā daļas izdali kopmantas gadījumā. Minētais pamatojams ar faktu, ka zvērināts notārs neveic pierādījumu izvērtēšanu un nelemj par īpašuma tiesību priekšmetu piederību, līdz ar to zvērināta notāra kompetencē nevar būt jautājums par laulātā daļas izdali kopmantas gadījumā. Tādēļ grozījumi paredz, ka mantojumā ietilpstošās kopmantas, kas nav reģistrēta kā laulāto kopmanta, sadale notiek prasības kārtībā. Tāpat izmaiņas paplašina mantinieku uzskaitījumu, to tieši attiecinot arī uz pusbrāļiem, pusmāsām vai to bērniem, ka arī tiek veikti terminoloģiska rakstura grozījumi, tai skaitā, paredzēt grozīt jēdzienu „neatraidāmais mantinieks” uz „neatņemamās daļas tiesīgo”. Minētie likumprojekta grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas