Ceturtdien, 29.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Civillikumā un ar to saistītajos likumos, kas paredz uzlabot un modernizēt mantojuma tiesības. Pašreizējais Civillikums ir pieņemts 1937.gadā, un eksperti secinājuši, ka tas vairs nespēj pilnībā apmierināt mūsdienu sabiedrības vajadzības. Izstrādātie grozījumi paredz gan esošo tiesību institūtu modernizāciju, gan Civillikuma terminoloģijas precizēšanu. Grozījumi paredz izmaiņas privāta testamenta institūtā. Mantojuma atstājējam tas būs jāsagatavo rakstiski, pašrocīgi visu testamentu uzrakstot un parakstot. Izmaiņas paredz atteikties arī no priviliģētajiem testamentiem, mutiskajiem testamentiem un lieciniekiem publiska testamenta sagatavošanā. Pašlaik Civillikumā ietvertā prasība pēc obligātas liecinieku klātbūtnes publiska testamenta sagatavošanā vispārējos gadījumos ir lieka un testamenta sastādīšanai šī prasība ir apgrūtinoša. „Grozījumi Civillikumā paredz nodot mantojuma aizgādnības nodibināšanas funkciju zvērinātiem notāriem. Pašreiz tiesiskais regulējums paredz, ka minētā funkcija ir tiesas kompetencē, tomēr tas ir laikietilpīgs un sarežģīts process, kas nenodrošina mantojuma aizgādnības nodibināšanas galveno funkciju – operatīvu rīcību,” grozījumu būtību skaidro tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Nododot zvērinātu notāru kompetencē mantojuma aizgādnības nodibināšanas funkciju, ir būtiski risināt jautājumu par laulātā daļas izdali kopmantas gadījumā. Minētais pamatojams ar faktu, ka zvērināts notārs neveic pierādījumu izvērtēšanu un nelemj par īpašuma tiesību priekšmetu piederību, līdz ar to zvērināta notāra kompetencē nevar būt jautājums par laulātā daļas izdali kopmantas gadījumā. Tādēļ grozījumi paredz, ka mantojumā ietilpstošās kopmantas, kas nav reģistrēta kā laulāto kopmanta, sadale notiek prasības kārtībā. Tāpat izmaiņas paplašinās mantinieku uzskaitījumu, to tieši attiecinot arī uz pusbrāļiem, pusmāsām vai to bērniem. Testamenti, kas sagatavoti līdz šiem grozījumiem, paliek spēkā neatkarīgi no mantojuma saņemšanas laika. Ja pastāv šaubas, ka testaments ir viltots, tas pierādāms tiesā. Grozījumi likumos vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Grozījumu projektus var lasīt Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas