Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus Tieslietu un Iekšlietu ministriju, kā arī Naturalizācijas pārvaldes nolikumos, kas paredz Naturalizācijas pārvaldes (turpmāk – NP) funkciju nodošanu Iekšlietu ministrijai. Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, Tieslietu ministrijai līdz 2009. gada 31. decembrim uzdots sagatavot rīkojuma projektu par NP reorganizāciju un tās funkciju nodošanu Iekšlietu ministrijai. Līdz ar to nepieciešams izdarīt virkni grozījumu normatīvajos aktos. Pašlaik NP izskata personu iesniegumus par personu piederību Latvijas pilsonībai, iesniegumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, organizē Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures zināšanu pārbaudes materiālu un latviešu valodas prasmes pārbaudes materiālu izstrādi. Savukārt Iekšlietu ministrijas padotībā esošā iestāde Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) nosaka personu piederību Latvijas pilsonībai, veic un piedalās pētījumos, tai skaitā analizē procesus, kas saistīti ar migrāciju, patvērumu, personu tiesiskā statusa noteikšanu, iedzīvotāju uzskaiti un veic citas funkcijas. Izvērtējot NP un PMLP funkcijas, tika secināts, ka abu iestāžu kompetencē ir personas tiesiskā statusa noteikšana, līdz ar to, optimizējot valsts iestāžu struktūru, ir lietderīgi NP pievienot PMLP, tādējādi nodrošinot vienas institūcijas kompetencē personas statusa noteikšanas un piešķiršanas funkcijas īstenošanu, kā arī ietaupot valsts iestāžu uzturēšanas izdevumus. Ar projektiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv