Informācija presei
Rīt, 1.februārī, stāsies spēkā grozījumi virknē normatīvo aktu, kas paredz laulību bezstrīdus šķiršanas funkciju nodot notāriem. Grozījumi veikti Civillikumā, Civilprocesa likumā, Notariāta likumā un citos normatīvajos aktos. Grozījumi paredzēti valstij pildāmo funkciju sakārtošanai un izpildes efektivitātes nodrošināšanai. Konstatēts, ka ir nepieciešams tiesai neraksturīgo pienākumu pildīšanu un bezstrīdus lietu skatīšanu nodot citām institūcijām, ņemot vērā to kompetenci un darbības noteikumus. Ar bezstrīdus laulības šķiršanas lietu nodošanu daļēji tiktu atslogotas tiesas no tām neraksturīgo pienākumu pildīšanas. No 1.februāra Latvijā laulību šķirs divas institūcijas: tiesa un zvērināts notārs. Laulību pēc abu laulāto kopīga iesnieguma (abi laulātie vienojas par laulības šķiršanu) var šķirt zvērināts notārs Notariāta likumā noteiktajā kārtībā un tiesa, pastāvot pušu strīdam, laulību var šķirt tikai Civillikumā norādītajos gadījumos, pamatojoties uz viena laulātā pieteikumu. Tā kā bezstrīdus laulības šķiršanas lietas, t.i., lietas, kurās laulība tiek šķirta pēc abu laulāto kopīga pieteikuma, tiks izņemtas no tiesu kompetences un nodotas zvērinātiem notāriem, Civillikumā izdarīti grozījumi, paredzot kompetenci arī zvērinātiem notāriem šķirt laulību. Tāpat Notariāta likums papildināts ar jaunu sadaļu, kas reglamentē laulības šķiršanas lietu vešanu pie zvērināta notāra. Proti, grozījumi normatīvajos aktos paredz, ka zvērināts notārs laulības šķiršanas lietu uzsāk pēc abu laulāto kopīga iesnieguma par laulības šķiršanu saņemšanas. Zvērināts notārs šķirs laulību, ja laulātie par to ir vienojušies un ja laulātajiem nav kopīga nepilngadīga bērna un kopīgas mantas vai arī laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta un laulātie ir noslēguši rakstveida vienošanos par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. Iesniegumu par laulības šķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem taisīs kā notariālo aktu. Laulības šķiršanas lietu reģistrēs laulības šķiršanas lietu reģistrā. Katram laulātajam būs tiesības atsaukt iesniegumu par laulības šķiršanu, parakstu uz atsaukuma apliecinot pie zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas. Tādā gadījumā zvērināts notārs izbeigs laulības šķiršanas lietu, reģistrējot šo faktu laulības šķiršanas lietu reģistrā. Ja zvērināts notārs 30 dienu laikā no laulības šķiršanas lietas uzsākšanas dienas nebūs saņēmis laulības šķiršanas atsaukumu, viņš šķirs laulību, taisot notariālo aktu par laulības šķiršanu, proti, laulības šķiršanas apliecību. Kopējais samaksas apmērs, kas būs jāmaksā pie zvērināta notāra par laulības šķiršanu, ieskaitot pievienoto vērtības nodokli, būs Ls 66. Savukārt par laulības šķiršanu tiesā valsts nodeva joprojām ir Ls 100. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv