Informācija presei
Nodrošinās cietušo un liecinieku aizsardzību visās ES valstīs
Šodien, 3.jūnijā, Ministru kabinets akceptēja grozījumus Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL). Tos izstrādājusi Tieslietu ministrijā izveidotā darba grupa, kurā bija pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Rīgas apgabaltiesas un Tieslietu ministrijas. Kā teikts likumprojekta anotācijā, grozījumi izstrādāti, lai ieviestu 2011.gada 13.decembrī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Direktīva nosaka nepieciešamību nodrošināt, lai aizsardzība, ko fiziskai personai nodrošina vienā dalībvalstī, saglabātos un turpinātos jebkurā citā dalībvalstī, uz kuru persona pārvietojas vai ir pārvietojusies. Proti, direktīva paredz radīt sistēmu gadījumos, kad vienā ES dalībvalstī personai, kura rada apdraudējumu, ir piemērots tāds aizsardzības pasākums, kas saistīts ar aizliegumu apmeklēt konkrētus apvidus vai vietas, kur dzīvo vai ko apmeklē aizsargājamā persona, aizliegumu attiecībā uz jebkāda veida saziņu ar aizsargājamo personu vai uz tuvošanos aizsargājamai personai tuvāk par noteiktu attālumu. Direktīva paredz, ka šī pasākuma ievērošanas uzraudzību būtu iespējams īstenot arī citas ES dalībvalsts teritorijā, ja aizsargājamā persona tajā dzīvo vai plāno dzīvot. Saskaņā ar anotācijā minēto, direktīva nosaka, ka Eiropas aizsardzības rīkojumu var izdot tikai pēc aizsargājamās personas lūguma un pēc tam, kad attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka aizsardzības pasākums atbilst visām prasībām. KPL šobrīd nav šāda regulējuma, līdz ar to arī izstrādāti minētie grozījumi un KPL C daļu, kura regulē starptautiskās sadarbības jautājumus, nolemts papildināt ar jaunu 86.nodaļu – Eiropas aizsardzības rīkojuma pieņemšana, atzīšana un izpilde. Vienlaikus ar grozījumiem tiek paplašināts cietušā un liecinieka tiesību apjoms, paredzot, ka minētajām personām ir tiesības visās kriminālprocesa stadijās un visos tā veidos lūgt Valsts policijai pieņemt Eiropas aizsardzības rīkojumu, ja pastāv šajā likumā noteiktais rīkojuma pieņemšanas pamats. Likuma grozījumi jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036729, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv