Nodrošinās vienotu un uzlabotu darbu ar probācijas klientiem
Šodien, 24.februārī, Ministru kabinets pieņēma kārtību, kādā Valsts probācijas dienests (turpmāk - VPD) uzrauga visu kategoriju probācijas klientus. Pieņemot šo kārtību, tiks nodrošināta tiesiska, caurspīdīga, kvalitatīva un vienota probācijas klientu uzraudzība. Kārtība izstrādāta saistībā ar elektroniskās uzraudzības ieviešanu un citām izmaiņām normatīvajos aktos. Ar šī gada 1.februāri ir paplašinātas VPD amatpersonu pilnvaras nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu (gan ar, gan arī bez elektroniskās uzraudzības noteikšanas) uzraudzībā, nosakot, ka turpmāk jautājumu par probācijas klientiem nosakāmajiem pienākumiem izlems VPD amatpersona, nevis tiesa. Tādējādi tiesa izlems jautājumu par personas nosacītu notiesāšanu vai nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, taču minētajām personām uzliekamos pienākumus noteiks VPD. Tāpat kārtība paredzēs nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas ar elektroniskās uzraudzības piemērošanu īstenošanas kārtību, ko varēs piemērot no 2015.gada 1.jūlija, t.sk., paredzēs precīzu amatpersonu rīcību un lēmumu pieņemšanas kritērijus, elektronisko uzraudzības ierīču uzstādīšanas probācijas klienta mājās un to izņemšanas kārtību. Ar Ministru kabineta noteikumiem noteiks kārtību, kādā tiks uzraudzītas personas, kuras prokurors nosacīti atbrīvojis no kriminālatbildības. Atšķirībā no pārējo probācijas klientu kategorijām, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotām personām pienākumus VPD pārbaudes laikā nevarēs uzlikt, tos uzliks prokurors, pieņemot lēmumu par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības. Tiks paredzēta arī rīcība gadījumos, kad probācijas klients nepildīs VPD amatpersonas noteiktos vai prokurora uzliktos pienākumus. Attiecībā uz nosacīti atbrīvoto personu ar elektronisko uzraudzību izdarītajiem pārkāpumiem tiks paredzēta stingrāka reakcija nekā citu probācijas klientu kategoriju gadījumā. Ja probācijas klients pārkāps elektroniskās uzraudzības pienākumus, tad VPD amatpersona nosūtīts iesniegumu tiesai jautājuma izlemšanai par neizciestās soda daļas izpildi brīvības atņemšanas iestādē. Tāpat Ministru kabineta noteikumi regulēs kārtību darbam ar nepilngadīgajiem probācijas klientiem, proti, noteiks VPD sadarbību ar sociālajiem dienestiem un bāriņtiesu darbā ar nepilngadīgu likumpārkāpēju uzraudzību. Ar jauno kārtību iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv