Ministru kabinets šodien pieņēma noteikumus par  tiesu informācijas publicēšanu internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.  Noteikumu mērķis ir regulēt kārtību, kādā rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas informāciju publicē mājas lapā internetā, kā arī kārtību, kā aizsedz to informācijas daļu tiesu spriedumos, kas atklāj fiziskas personas identitāti.  Internetā tiks publicēta informācija par tiesu, tiesnešiem un tiesas darbiniekiem, informācija par vakantajām tiesnešu un tiesu darbinieku amatu vietām, tiesu statistikas pārskati, tiesu sludinājumi, tiesvedības gaitas dati lietas dalībniekam, ka arī tiesu spriedumi normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un judikatūras datu bāze. Lai nodrošinātu fiziskas personas datu, pēc kuriem persona var tikt identificēta, proti, vārda, uzvārda, personas koda, dzīvesvietas adreses, nekustamā īpašuma adreses, nekustamā īpašuma kadastra numura, automašīnas numura aizsardzību, noteikumi paredz, sagatavojot spriedumu publicēšanai, šos datus dzēst aizstājot ar atbilstošu norādi. Savukārt, sagatavojot spriedumu izsniegšanai, ja nav iespējama tā elektroniska apstrāde, spriedumā aizsegs datus, kas ļauj identificēt fizisko personu, nodrošinot, ka dati nav saskatāmi. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka mājas lapā internetā publicēs tiesas spriedumus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, spēkā stājušos tiesas spriedumus sabiedrību interesējošās lietās un atzītos tiesu nolēmumos paustās tēzes (judikatūra), izņemot lietās, kas izskatītas slēgtās tiesas sēdēs. Visa šī informācija tiks publicēta Latvijas Tiesu portālā tiesas.lv, bet informācija par Augstāko tiesu – tiesas mājas lapā www.at.gov.lv.  Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv