Informācija presei
Ministru kabinets šodien pieņēma noteikumus par publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrāciju un uzskaites kārtību. Saskaņā ar noteikumiem, līgumu reģistrs ir elektroniskā veidā apkopots informācijas kopums par publiskās un privātās partnerības līgumiem. Šos līgumus reģistrēs un uzskaitīs Uzņēmumu reģistrs. Līgumu reģistrā tiks ierakstītas ziņas par publiskās un privātās partnerības veidu un līguma veidu (koncesijas nosaukumu), publiskā partnera (koncedenta) pārstāvja, kurš slēdz publiskās un privātās partnerības līgumu, nosaukumu un juridisko adresi, privātā partnera (koncesionāra) nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Tāpat tiks reģistrētas ziņas par konkrētā līguma priekšmetu, līgumā noteiktajiem publiskā partnera resursiem, kas nodoti privātajam partnerim, līguma termiņu, līguma finansiālajiem nosacījumiem, privātajam partnerim piešķirto tiesību apjomu u.c.  Pieteikumu par līguma reģistrēšanu Uzņēmumu reģistram būs jāizskata triju dienu laikā. Noteikumos arī tiek regulēta kārtība, kādā varēs veikt izmaiņas konkrētā līguma reģistrā un kā tiks pieņemts lēmums par attiecīgu izmaiņu veikšanu.  Vienlaikus ar šiem noteikumiem tika apstiprināti arī paraugi veidlapām, kuras būs jāaizpilda, iesniedzot pieteikumu par publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrēšanu, izmaiņu veikšanu reģistrā vai reģistrācijas izbeigšanu. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv