Šodien Ministru kabinets pieņēma tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību. To izstrādājusi darba grupa, kuras sastāvā bija pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, kā arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas. Kā teikts noteikumu anotācijā, pašlaik nav normatīvā akta, kas regulētu pirmo reizi izvirzītu apgabaltiesas, rajona (pilsētas) tiesas un zemesgrāmatas nodaļas tiesneša amata kandidātu atlasi, stažēšanos un kvalifikācijas eksāmena kārtošanu. Jaunajā kārtībā noteikta atlases uzsākšanas un tiesneša amata kandidātu iesniegto pieteikumu izskatīšanas kārtība. Tajā cita starpā būs noteikts, ka Tiesu administrācijai ir pienākums no attiecīgajam institūcijām pieprasīt informāciju, lai pārbaudītu, vai nepastāv  likumā „Par tiesu varu” noteiktie ierobežojumi konkrētajai personai ieņemt tiesneša amatu. Tiks noteikta atlases komisijas izveidošanas kārtība un tās kompetence, paredzot, ka tajā ietilpst gan izpildvaras, proti, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas, gan arī tiesu varas pārstāvji. Atlases komisija veiks tiesneša amata kandidātu atlasi, kas sastāvēs no divām kārtām – strukturētās intervijas, kuras laikā novērtēs tiesneša amata kandidātu prasmju piemērotību tiesneša amatam, un profesionālās sagatavotības pārbaudes, kuras mērķis ir pārbaudīt tiesneša amata kandidāta profesionālās zināšanas. Strukturētās intervijas laikā komisijas priekšsēdētāja pieaicināti speciālisti novērtēs sešas tiesneša amata kandidāta prasmes. Savukārt profesionālās sagatavotības pārbaude sastāvēs no testa un esejas prezentācijas. Eseja būs jāsagatavo par Latvijas tiesu iekārtu, tiesnešu ētiku vai aktuāliem tiesību jautājumiem. Tests sastāvēs no 30 jautājumiem, kuru mērķis būs pārbaudīt tiesneša amata kandidāta vispārējo erudīciju un juridisko loģiku, kā arī pamatzināšanas administratīvajās tiesības, civiltiesībās, krimināltiesībās, Eiropas Savienības tiesībās un tiesību teorijā. Kārtībā regulēta arī tiesneša amata kandidāta stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība, uzsverot, ka pirms atļaujas došanas tiesneša amata kandidātam kārtot kvalifikācijas eksāmenu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai jāizvērtē tiesneša amata kandidāta piemērotība tiesneša amatam. Kvalifikācijas eksāmens noritēs mutvārdos, taču pirms tā norises tiesneša amata kandidātam būs tiesības izmantot sagatavošanās laiku, kas nebūs mazāks par vienu stundu. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv