Šodien Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par tiesu darbības teritorijām pēc administratīvi teritoriālās reformas. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Pašlaik rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorijas atbilst attiecīgās administratīvā iedalījuma vienības – rajona – administratīvajām robežām. Taču pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā būs cita veida administratīvās teritorijas – apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Līdz ar to nepieciešams noteikt apgabaltiesas tiesu namu, rajonu (pilsētu) tiesu un to tiesu namu darbības teritorijas, atbilstoši izveidotajam administratīvajam iedalījumam pēc administratīvi teritoriālās reformas. Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs noteikti Administratīvās apgabaltiesas, Administratīvās rajona tiesas, rajonu (pilsētu) tiesu un tiesu namu darbības teritorijās esošie novadi. Saskaņā ar noteikumiem, Administratīvās rajona tiesas darbības teritorija ir visa Latvijas administratīvā teritorija. Administratīvajai rajona tiesai ir tiesu nami Jelgavā, Rēzeknē, Valmierā un Liepājā. Kā norādīts noteikumu anotācijā, tiesas piekritība mainīsies vairākiem pagastiem: Aizkraukles rajona Kurmenes pagasts un Valles pagasts turpmāk būs Bauskas rajona tiesas darbības teritorijā, Krāslavas rajona Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts un Šķeltovas pagasts – Preiļu rajona tiesas darbības teritorijā, Valkas rajona Ēveles pagasts un Trikātas pagasts – Valmieras rajona tiesas darbības teritorijā, bet  Limbažu rajona Lēdurgas pagasts – Siguldas tiesas darbības teritorijā. Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā 2009. gada 1. jūlijā, kad darbu uzsāk 109 novadu pašvaldības un deviņas republikas pilsētas. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Pēc noteikumu stāšanās spēkā tiesu darbības teritoriju sadalījums tiks publicēts arī portālā www.tiesas.lv.