Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un  atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem. Noteikumus izstrādājusi Tieslietu ministrijas izveidota darba grupa, kuras sastāvā bija pārstāvji no  Finanšu ministrijas, Juridiskās palīdzības administrācijas un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (turpmāk – LZAP). Kā teikts noteikumu paskaidrojuma rakstā, 2008. gada jūlijā veiktie grozījumi Advokatūras likumā paredz, ka LZAP nodrošina un organizē zvērinātu advokātu aicināšanas koordinēšanu valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanai kriminālprocesā caur tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecāko institūtu. Tas ir LZAP apstiprināts konkrētā tiesas darbības teritorijā praktizējošs zvērināts advokāts, kas paralēli profesionālo pienākumu izpildīšanai veic aizstāvju vai pārstāvju kriminālprocesā koordinēšanu. Noteikumi paredz noteikt procedūru zvērinātu advokātu vecāko atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmēra noteikšanai, pēc kuras vadoties tiek aprēķināts mēneša atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmērs konkrētās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam. Zvērinātu advokātu vecākā mēneša atlīdzības un mēneša kopējo atlīdzināmo izdevumu apmēru noteiks saskaņā ar darba apjomu, kas tiks iedalīts grupās, piemērojot katrai no grupām noteiktu koeficientu. Konkrētā zvērinātu advokātu vecākā darba apjoma grupas noteikšanai tiks izmantots LZAP iesniegtais pārskats par tiesas darbības teritoriju zvērinātu advokātu vecāko saņemto un caurskatīto procesa virzītāju pieprasījumu skaitu kalendārajā gadā. Pēc noteikumu stāšanās spēkā zvērināta advokāta vecākajam atlīdzinās arī  pasta pakalpojumu, kancelejas preču, mobilā telefona sarunu un datortehnikas apkopes izdevumus par kopējo summu Ls 82, telpas nomas maksas izdevumus Ls 57 apmērā un stacionārā telefona sarunu un interneta pieslēguma izdevumus Ls 35 apmērā. Noteikumi stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv