Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja noteikumus par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas noslēgtajām starptautiskajām saistībām. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Saskaņā ar grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas nosaka, ka Latvijas pilsonim, nepilsonim, bezvalstniekam, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pilsonim, kas nav Latvijas pilsonis, bet tiesiski uzturas Latvijā un ārzemniekam, kas nav ES dalībvalsts pilsonis, bet ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ir tiesības pieprasīt juridisko palīdzību. Tas iespējams, ja persona ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu vai pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību, piemēram, stihisku nelaimju vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ. Turpretī saskaņā ar grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas stājās spēkā 2009. gada 1. jūlijā, 3.panta trešo daļu īpašuma stāvokli un ienākumu līmeni juridiskās palīdzības piešķiršanai Juridiskās palīdzības administrācija vērtē personām, kurām atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām ir tiesības uz Latvijas Republikas nodrošināto juridisko palīdzību un personām, kurām nepieciešama Latvijas Republikas nodrošinātā juridiskā palīdzība pārrobežu strīdos un kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils ir kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kā teikts projekta anotācijā, noteikumu mērķis ir regulēt gadījumus, kādos minētās personas, kurām nav paredzēta iespēja saņemt maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu Latvijas Republikā, ienākumu līmenis un īpašuma stāvoklis uzskatāms par atbilstošu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un to izvērtēšanas kārtību. Lai persona varētu saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām, tai Juridiskās palīdzības administrācijā būs jāiesniedz parakstīts iesniegums, kurā jānorāda ziņas par tās ienākumiem, īpašuma stāvokli, apgādībā esošām personām un citas ziņas, kuras tā uzskata par nepieciešamu. Ja administrācijai radīsies šaubas par sniegto ziņu patiesumu, tā būs tiesīga pieprasīt informāciju no personas, kā arī no Latvijas, ES dalībvalstu vai citu valstu kompetentajām iestādēm. Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā 2010. gada 1. janvārī. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv