Informējam, ka 2010.gada 30.jūnijā Tieslietu ministrijā norisinājās diskusija par grozījumu nepieciešamību Civilprocesa likumā šķīrējtiesu darbību regulējošajos jautājumos. Diskusijā piedalījās dažādu augstskolu mācībspēki, pastāvīgo šķīrējtiesu tiesneši, vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši, zvērināti advokāti un praktizējoši juristi, tai skaitā kredītiestāžu pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas. Diskusijas dalībnieki pauda apstiprinājumu šķīrējtiesu darbību regulējošo jautājumu aktualitātei un vispārēju atbalstu nepieciešamībai novērst praksē konstatētā problēmas, uzlabojot attiecīgo normatīvo regulējumu, cita starp stiprinot ad hoc šķīrējtiesu lomu Latvijā, kā arī pārskatot un uzlabojot pastāvīgo šķīrējtiesu darbības uzraudzības mehānismus un šķīrējtiesu nolēmumu kvalitātes uzraudzības jautājumus. Vienlaikus tika secināts, ka turpināma šķīrējtiesu darbību regulējošo problēmjautājumu apzināšana un aktualizēšana, turpinot to apspriedi Tieslietu ministrijas organizētās diskusijās vasaras beigās, par kurām informēsim atsevišķi.