Informācija presei
Notikusi Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēde
Šā gada 2.jūnijā notika Tiesnešu disciplinārkolēģijas kārtējā sēde, kuras laikā tika skatītas četras disciplinārlietas. Tā, ar pilsētas tiesas priekšsēdētājas lēmumu ierosināta disciplinārlieta pret pilsētas tiesas tiesnesi par tīšu Kriminālprocesa likuma 281. panta ceturtās daļas prasību pārkāpšanu. Pieļautais pārkāpums izpaudās, pilsētas tiesas tiesnesim ilgstoši neizvērtējot pirmstiesas kriminālprocesā divām personām piemēroto drošības līdzekli – apcietinājumu, tādējādi pārkāpjot Kriminālprocesa likuma 281. panta ceturtajā daļā noteikto, ka, ja divu mēnešu laikā par piemēroto apcietinājumu apcietinātā persona, tās pārstāvis vai aizstāvis nav iesniedzis pieteikumu par apcietinājuma turpmākas piemērošanas nepieciešamības izvērtēšanu, tad šādu izvērtēšanu veic izmeklēšanas tiesnesis. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izskatot ierosināto disciplinārlietu, pilsētas tiesas tiesnesim piemēroja disciplinārsodu – rājienu. Ar tieslietu ministres rīkojumu ierosināta disciplinārlieta pret rajona tiesas tiesnesi par lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību. Pieļautais pārkāpums izpaudās, rajona tiesas tiesnesei piemērojot procesuālo sankciju – naudas sodu – personai, kas netika pielaista lietas izskatīšanā lietas dalībnieka, proti, prasītāja pārstāvja, statusā. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izskatot ierosināto disciplinārlietu,  nekonstatēja disciplinārlietas ierosināšanas pamatu – rupju nolaidību –, tāpēc pieņēma lēmumu par disciplinārlietas izbeigšanu. Savukārt ar rajona tiesas priekšsēdētājas lēmumu ierosināta disciplinārlieta pret rajona tiesas tiesnesi par ceļu satiksmes noteikumu (administratīvu) pārkāpumu. Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdē rajona tiesas priekšsēdētāja atsauca savu lēmumu par disciplinārlietas ierosināšanu, jo atcelts lēmums, ar kuru izbeigts kriminālprocess un materiāls nosūtīts izvērtēšanai, vai konkrētajai gadījumā nav izdarīts administratīvs pārkāpums. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izvērtējot disciplinārlietas apstākļus, nolēma lietvedību disciplinārlietā izbeigt. Ar tieslietu ministres rīkojumu pret pilsētas tiesas tiesnesi ierosināta disciplinārlieta par darba pienākumu nepildīšanu un administratīvo pārkāpumu lietās pieļautu rupju nolaidību. Pilsētas tiesas tiesneša pieļautie pārkāpumi izpaudās, tiesnesim četrās administratīvo pārkāpumu lietās nesastādot pilnus tiesas nolēmumus Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.13 panta pirmajā daļā noteiktajā 10 dienu termiņā un lietas dalībniekiem tos nenosūtot Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.13 panta ceturtajā daļā noteiktajā trīs dienu termiņā. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izskatot ierosināto disciplinārlietu, pilsētas tiesas tiesnesim piemēroja disciplinārsodu – rājienu. Papildu informācija: Tiesnešu disciplinārkolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas izveidota tiesnešu konferencē, un kura izskata disciplinārlietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem. Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036729 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv