Šodien Ministru kabinets pieņēma rīkojumu par nekustamā īpašuma Olainē, Rīgas ielā 10, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā. Rīkojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Ieslodzījumu vietas pārvaldes (turpmāk – IeVP) speciālisti. Uz zemes gabala atrodas IeVP Olaines cietumam piederošās ēkas un būves. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, minētā nekustamā īpašuma sastāvā ir viena zemes vienība 126 818 m2 platībā un 30 būves. Būvju īpašumtiesības apliecina izziņa par IeVP Olaines cietuma bilancē esošām ēkām jeb būvēm. Savukārt zeme atrodas uz bijušo īpašnieku saimniecību zemēm: „Priedes”, „Rutku Romi”, „Ispašu – Kalēji”, „Rutku – Alupi”, „Ispašu Grūbes”, „Zaķi”, „Mazgailīši” un Rīgas pilsētas Olaines saimniecības zemes. Olaines pilsētas zemes komisijā saņemti „Ispašu-Grūbu” un „Rutku-Alupi” bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi zemes īpašuma tiesību atjaunošanai. Komisija ir atjaunojusi šo zemes īpašnieku īpašuma tiesības, piešķirot zemi citā vietā Olaines pilsētas teritorijā. Pārējie bijušie zemes īpašnieki vai to mantinieki pieprasījumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Olaines pilsētas zemes komisijā nav iesnieguši, turklāt nav saņemti citi pieprasījumi uz šo zemes gabalu. Līdz ar to saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes gabals Olainē, Rīgas ielā 10, piekrīt valstij. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv