Šodien, 3.aprīlī, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto informatīvo ziņojumu „Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2011.gada 1.marta līdz 2012.gada 29.februārim”, kuru TM reizi gadā sniedz Ministru kabinetam par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesā, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā un Vispārējās tiesas lietās (ES tiesa). „Latvija ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kas līdz šim nav tikusi iesūdzēta ES tiesā, proti, Eiropas Komisija nav vērsusies ES tiesā pret Latvijas Republiku ar prasību par dalībvalsts saistību neizpildi. Tas ir uzskatāms par vērā ņemamu sasniegumu un raksturo to, ka Latvijas Republika efektīvi veic preventīvus pasākumus, kas saistīti gan ar laicīgu un kvalitatīvu ES tiesību aktu pārņemšanu, gan ar salīdzinoši korektu ES tiesību aktu piemērošanu”, šā brīža situāciju raksturo Ministru Kabineta pārstāvis ES tiesā Inguss Kalniņš. Tajā pašā laikā Latvijas Republika ir veiksmīgi aizsargājusi savas intereses, vēršoties pret Eiropas Komisiju ES tiesā un panākot Latvijas Republikai labvēlīgu spriedumu tā saucamajā Emisiju kvotu lietā. Lai arī pret Latviju ir ierosinātas vairākas pārkāpumu procedūras, to skaits kopumā krītas un līdz šim Latvijas Republika tās ir veiksmīgi risinājusi, novēršot to, ka problēmjautājums tiek virzīts uz ES tiesu (un no tā izrietošās finanšu sankcijas). Taču jāapzinās, ka šobrīd Latvijas un Eiropas Komisijas darba kārtībā ir vairākas vēl joprojām neatrisinātas pārkāpumu procedūras, par kuru tālāko virzību noris savstarpēji ieinteresēta komunikācija. Tāpat ziņojumā secināts, ka Latvijas Republikas tiesu aktivitāte ir būtiski palielinājusies, proti, Latvijas tiesas apmēram divas reizes biežāk, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir lūgušas ES tiesai prejudiciālos nolēmumus (12 lietas). Latvijas tiesas ir lūgušas ES tiesai interpretēt attiecīgus ES tiesību aktus, kas palīdzētu risināt konkrēto tiesas lietu Latvijā. Lielākā daļa Latvijas Republikas tiesu prejudiciālo nolēmumu lūgumu ir saistīti ar dažādiem nodokļu jautājumiem. „Latvijas Republikas tiesas ir ieinteresētas un vēlas aktīvi piedalīties ES tiesu judikatūras veidošanā, aktīvi sekojot līdzi ES tiesību attīstībai un to piemērošanai ikdienā. Tieši šādās situācijās tiek veidota vienota un saprotama ES tiesību izpratne un piemērošana, kas ļauj valstij izvairīties no ES tiesību pārkāpumiem un nodrošina Latvijas iedzīvotāju tiesību aizsardzību”, Latvijas Republikas tiesu aktivitāti pozitīvi novērtē tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Tāpat jānorāda, ka ir palielinājies to ES tiesu lietu skaits, kurās Latvijas Republika ir aktīvi piedalījusies, proti, tās ir 34 lietas. Iepriekšējā pārskata periodā Latvijas Republika aktīvi piedalījās 24 lietās. Latvijas Republika piedalījusies arī citu dalībvalstu prejudiciālo nolēmumu lūgumu lietās, skaidrojot Latvijas Republikā pastāvošo izpratni par attiecīgo tiesību problēmjautājumu un attiecīgo ES tiesību aktu piemērošanu. Jāatzīmē, ka lietās, kurās piedalījusies Latvijas Republika, ES tiesas pieņēmušas spriedumus, kas lielākoties atbilst Latvijas Republikas nostājai. Ar TM informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712