Informācija presei
Šodien Ministru kabinets uzklausīja informatīvo ziņojumu par Administratīvo sodu likumprojekta koncepcijas īstenošanas. Informatīvo ziņojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts informatīvajā ziņojumā, 2007. gada 31. janvārī ar tieslietu ministra rīkojumu tika izveidota darba grupa Administratīvo sodu likumprojekta izstrādei. Tās sastāvā bija pārstāvji no TM, Valsts policijas, Latvijas Policijas akadēmijas, Ģenerālprokuratūras, Rīgas rajona tiesas, Administratīvās apgabaltiesas, eksperti no visām nozaru ministrijām, Valsts kancelejas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmuma dienesta un citām iestādēm. Minētā darba grupa izstrādājusi Administratīvo sodu likumprojekta Vispārīgo daļu, kā arī daļēji izstrādājusi Sevišķās daļas redakcijas. Iekšlietu ministrija (turpmāk – IeM) likumprojekta izstrādes gaitā pauda viedokli, ka nepieciešams izdarīt grozījumus Administratīvo sodu likumprojekta koncepcijā un administratīvo sodu sistēmā saglabāt arī tādu soda veidu kā administratīvais arests, jo tā izslēgšana no administratīvo sodu sistēmas mazinās šī soda audzinošo un atturošo nozīmi. Pēc Rīgas pilsētas Pašvaldības policijas apkopotās informācijas administratīvā aresta piemērošanas iespējamība attur no pārkāpumu izdarīšanas ļoti plašu personu loku. Gadījumā, ja administratīvo arestu nav iespējams saglabāt administratīvo sodu sistēmā, IeM piedāvāja kardināli pārskatīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa Sevišķajā daļā minēto pārkāpumu sociālo bīstamību un vairākumu no tiem iekļaut Krimināllikumā. Papildus norādīts uz slodzes palielināšanos izmeklēšanas iestādēm un tiesām, ja administratīvie pārkāpumi tiks kriminalizēti. TM sniegusi viedokli par minētajiem priekšlikumiem, norādot, ka Administratīvo sodu likumprojekta koncepcijā piedāvātie attīstības varianti tika izvērtēti kopā ar ieinteresēto ministriju, tajā skaitā arī IeM institūciju pārstāvjiem. Līdz ar to TM aicināja atkārtoti debatēt par turpmāko normatīvā regulējuma attīstību administratīvo pārkāpumu jomā. Diskusiju gaitā IeM pārstāvji norādīja, ka konceptuāli administratīvā aresta atcelšanai var piekrist tikai gadījumā, ja kriminālprocess noteiktās lietu kategorijās būtu saprotams un vienkāršs, un sodu varētu piemērot ātri un efektīvi. Savukārt Ģenerālprokuratūras pārstāvji pauda viedokli, ka piekrīt administratīvo pārkāpumu, par kuriem šobrīd ir paredzēts arests, kriminalizēšanai un administratīvā aresta atcelšanai tikai ar to brīdi, kad sāks piemērot kriminālsodu – arestu. Valsts policija savukārt uzskata, ka nepieciešams saglabāt veco Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā iedibināto sistēmu. Arī Satiksmes ministrija nepiekrīt aresta atcelšanai un pievienojas Ģenerālprokuratūras viedoklim. TM diskusijās ir uzsvērusi, ka noteiktu administratīvo pārkāpumu kriminalizēšanu nepieciešams veikt saskaņoti ar Administratīvo sodu likumu, Administratīvo sodu procesa likumu, Kriminālsodu politikas koncepciju un  Ieslodzījumu vietu infrastruktūras koncepciju īstenošanu. Ar minēto likumprojektu izstrādi saistīta arī tādu jautājumu risināšana kā jaunu aresta namu celtniecība, kas ir paredzēti kā kriminālsodu izpildes vietas, atteikšanās no administratīvā aresta kā soda veida un attiecīgo administratīvo pārkāpumu kriminalizācija. Turklāt nav pieļaujama ilgstoša situācija, kurā par administratīvo pārkāpumu, kas nav sabiedrībai bīstams pārkāpums, paredzēts bargāks sods nekā par kriminālpārkāpumu Krimināllikumā. Vienlaikus TM vērsusi uzmanību, ka kriminālsoda aresta izpildi paredzēts sākt no 2015. gada, jo līdz šim laikam vēl jāuzbūvē šī soda izpildes vietas – aresta nami. Vienlaikus diskusijās nav panākta vienošanās attiecībā uz to, vai nepieciešams kriminalizēt visus administratīvos pārkāpumus, par kuriem šobrīd ir paredzēts administratīvais arests. Analizējot diskusijās par administratīvā aresta atcelšanu paustos viedokļus, TM secinājusi, ka IeM, Satiksmes ministrija un Ģenerālprokuratūra konceptuāli neatbalsta administratīvā aresta atcelšanu, līdz netiek nodrošināta pāreja uz kriminālsodu arestu un Kriminālprocesa ietvaros netiek paredzēts ātrs un vienkāršs process. Ievērojot minēto, šobrīd nav iespējams pabeigt darbu pie Administratīvā sodu likuma un saskaņot likumprojektu ar IeM un Satiksmes ministriju, kuras pašlaik neatbalsta likumprojekta tālāku virzību. Tādēļ šodien reizē ar informatīvo ziņojumu tika pieņemts rīkojums pagarināt uzdevuma izpildes termiņu no 2009. gada 1. augusta līdz 2012. gada 1. augustam. Ar pilnu informatīvā ziņojuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv