Ministru kabinets šodien pieņēma lēmumu pagarināt termiņu Ieslodzīto veselības aprūpes koncepcijas izstrādei līdz 2010. gada 1. februārim.  Tieslietu ministrija kopā ar Veselības ministriju izstrādāja Ieslodzīto veselības aprūpes koncepcijas projektu, kas tika izskatīts Ministru kabineta komitejas 2006. gada 26. septembra sēdē. Projekta tālākā virzība tika atlikta. Koncepcijas projektā tika paredzēts jauns ieslodzīto veselības aprūpes kompetences sadalījuma modelis, kas nepieciešams efektīvas ieslodzīto veselības aprūpes nodrošināšanai. Projektā tika noteikts, ka ambulatoro palīdzību notiesātie saņem ieslodzījuma vietas Medicīnas daļā, savukārt stacionāro palīdzību – Latvijas Cietuma slimnīcā. Koncepcijas projektā ietverta arī nepieciešamība nodrošināt, ka ieslodzītie saņem veselības aprūpi tādā pat apjomā, kādā to saņem pārējie iedzīvotāji, lai nodrošinātu ieslodzīto veselības aprūpes sistēmas atbilstību starptautiskajos dokumentos noteiktajam. Ņemot vērā ekonomisko situāciju un to, ka 2009. gadā nebūs iespējams piesaistīt papildus valsts budžeta līdzekļus ieslodzīto veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, nepieciešams atlikt iepriekš minētā uzdevuma izpildi. Taču darbu pie koncepcijas projekta pārstrādes paredzēts turpināt, tāpēc pieņemts lēmums pagarināt uzdevuma izpildes termiņu līdz 2010. gada 1. februārim. Ar pilnu lēmuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv