Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus rīkojumā „Par Koncepciju par Starptautisko privāttiesību nacionālo regulējumu”, pagarinot termiņu Starptautisko privāttiesību likuma izstrādei līdz 2010. gada 31. decembrim. Tos izstrādājusi Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir dažādu ministriju un citu valsts pārvades iestāžu pārstāvji, augstskolu pārstāvji, tiesneši, advokāti un citi starptautisko privāttiesību eksperti. Ar minēto rīkojumu tika apstiprināts koncepcijas par starptautisko privāttiesību nacionālo regulējumu risinājuma variants, kas paredz jauna Starptautisko privāttiesību likuma un ar to saistīto tiesību aktu izstrādi. Starptautisko privāttiesību likuma izstrāde ir saistīta arī ar daudzu citu tiesību aktu projektu izstrādi, piemēram, grozījumiem Civilprocesa likumā, Civillikumā, Darba likumā, Civilstāvokļu aktu likumā, Bāriņtiesu likumā un citos tiesību aktos. TM tika dots uzdevums visus attiecīgos tiesību aktu projektus izstrādāt un līdz 2008. gada 31. decembrim iesniegt Ministru kabinetā, tomēr minēto tiesību aktu izstrādes komplicētības dēļ grozījumu iesniegšanas termiņu šodien pagarināja līdz 2010. gada 31. decembrim. Kā teikts TM sagatavotajā paskaidrojuma rakstā, Saskaņā ar koncepciju jaunajā Starptautisko privāttiesību likumā jāparedz starptautisko privāttiesību regulējums par būtiskākajiem civiltiesību un komerctiesību jautājumiem, proti, mantošanas, ģimenes, saistību, lietu, darba, apdrošināšanas u.c. civiltiesiska un komerctiesiska rakstura jautājumiem. Turklāt jānosaka, kādos gadījumos Latvijas tiesas un iestādes ir kompetentas izskatīt pārrobežu civillietas, piemēram, kur iesaistītas dažādās valstīs esošas personas vai dažādu valstu pilsoņi un kuras valsts likumi ir piemērojami šādās lietās. Ar pilnu grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv