Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas apmēru, atlīdzināmiem izdevumiem un to izmaksas kārtību. Tos izstrādājusi ar tieslietu ministra rīkojumu izveidota darba grupa, kuras sastāvā  bija pārstāvji no Juridiskās palīdzības administrācijas, tiesas, Ģenerālprokuratūras, Finanšu ministrijas un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes. Noteikumu galvenie mērķi ir efektivizēt Eiropas Savienības un nacionālajos normatīvajos aktos paredzētās fiziskas personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, kā arī izvērtēt pašreizējo valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidu pietiekamību un pārskatīt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noteiktos juridiskās palīdzības samaksas apmērus. Līdz ar to juridiskās palīdzības sniedzēji tiks motivēti sniegt valsts apmaksāto juridisko palīdzību. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzība civillietās, administratīvajās lietās un kriminālprocesā tiks precizēta, atsevišķi izdalot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidus. Piemēram, civillietās par prasības pieteikuma, pieteikuma, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma sastādīšanu juridiskās palīdzības sniedzējam būs noteikta samaksā Ls 22,50 apmērā. Tiks palielināts juridiskās palīdzības sniedzējam noteiktās samaksas apmērs par sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību, proti, par sniegtu konsultāciju – no Ls 7 uz Ls 13,50 stundā, par pārstāvību tiesas sēdē – no Ls 10 uz Ls 20 stundā. Pēc noteikumu stāšanās spēkā paredzēts jauns ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistīto atlīdzināmo izdevumu veids, proti, no valsts budžeta līdzekļiem tiks veikta samaksa juridiskās palīdzības sniedzējam par ceļā patērēto laiku gadījumos, ja juridiskā palīdzība sniegta ārpus prakses vietas. Ņemot vērā administrācijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu  apmēru šim mērķim, noteikts pakāpenisks samaksas apmēra palielinājums ar 2009. gada 1. janvāri, 2010. gada 1. janvāri un 2011. gada 1. janvāri. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv