Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, kas paredz paaugstināt cenas vidēji par 17% atsevišķiem maksas pakalpojumu veidiem. Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, noteiktu VZD funkciju veikšana tika finansēta par ieņēmumiem no VZD sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī no valsts budžeta dotācijas. Taču, ievērojot esošo ekonomisko situāciju, grozījumi valsts budžetā 2009. gadā paredz VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai samazināt valsts budžeta finansējumu par Ls 380 194, bet turpmākajos gados par Ls 760 388. VZD kopš 2009. gada 1. janvāra ir par 201 samazinājis nodarbināto skaitu un ar šā gada 1. septembri veic pāreju no astoņām uz piecām reģionālajām nodaļām, būtiski optimizējot procesus un darbaspēka izmaksas. Tā kā ietaupījums no nodarbināto skaita samazināšanas pilnībā nesedz iespējamās izmaksas maksas pakalpojumu sniegšanai, nepieciešams palielināt atsevišķu pakalpojumu cenas. Turklāt 2009. gadā sakarā ar tendencēm nekustamā īpašuma tirgū strauji samazinājies arī pieprasījums pēc VZD maksas pakalpojumiem. Ar grozījumiem VZD plāno kompensēt finansējuma samazinājumu, ieviešot jaunus un sabiedrībai pievilcīgākus maksas pakalpojumu veidus, kā arī paaugstinot cenas atsevišķiem esošajiem maksas pakalpojumiem. Cenu paaugstināšana attiecināma tikai uz dažiem maksas pakalpojumu veidiem, piemēram, kadastra objektu un to datu reģistrācija un aktualizācija sistēmā, dažāda veida standartizētas un nestandartizētas informācijas sagatavošana un izsniegšana no sistēmas u.c. Tiks noteikti arī jauni maksas pakalpojumu veidi, piemēram, VZD uzturēto datu izsniegšanas veids, izmantojot informācijas sistēmas servisus, kas nodrošinās sabiedrībai iespēju kvalitatīvā, mūsdienu tehnoloģijām atbilstošā un ērtā veidā saņemt VZD uzturēto informāciju. Adrešu klasifikatora teksta datu XML formātā informācijas sistēmas servisa abonēšana vienam mēnesim maksās Ls 100. Kā jaunu pakalpojumu ieviesīs arī telpisko datu (kadastra kartes, adrešu reģistra kartes, kadastrālo vērtību bāzes zonējumu ar satelītkarti) kā fona materiāla izmantošanas nodrošināšanu. Ar noteikumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv