Informācija presei
Par 29. aprīļa ZTI disciplinārlietu komisijas sēdē nolemto
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2019. gada 29. aprīļa sēdē, kurā izskatīja ar tieslietu ministra 2019. gada 11. marta rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju, nolēma uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam disciplinārsodu – piezīmi. Zvērināta tiesu izpildītāja rīcība, atsakoties pēc Valsts ieņēmumu dienesta lūguma izsniegt tā iesniegtos izpildu dokumentus līdz brīdim, kamēr no parādnieka nebūs atgūti sprieduma izpildes izdevumi, vērtējama kā būtisks zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpums un kā tāda, kas radījusi kaitējumu valsts interesēm, jo, pretēji Civilprocesa likuma 565. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam, atsakoties atgriezt piedzinējam izpildu dokumentu, zvērināts tiesu izpildītājs ir nepamatoti liedzis piedzinējam īstenot savas tiesības. Disciplinārlietu komisija, izvērtējot piemērojamo sodu, ņēma vērā pieļautā pārkāpuma raksturu un zvērināta tiesu izpildītāja sniegto rakstveida informāciju, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā.   Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2019. gada 29. aprīļa sēdē, kurā izskatīja ar tieslietu ministra 2019. gada 23. aprīļa rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju, nolēma uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam disciplinārsodu – rājienu. Disciplinārlieta ierosināta, jo pārbaudes gaitā secināts, ka zvērināts tiesu izpildītājs ir pieļāvis normatīvo aktu būtiskus pārkāpumus saistībā ar nekustamā īpašuma izsoli, jo pretēji tiesas nolēmumam un paša zvērināta tiesu izpildītāja pieņemtajam lēmumam par izpildu darbību atlikšanu,  zvērināts tiesu izpildītājs pieļāva nekustamo īpašumu izsoles noslēgšanos, kā arī neatmaksāja nekavējoties izsoles dalībniekam iemaksāto izsoles nodrošinājumu, tādējādi pārkāpjot Tiesu izpildītāju likuma 45. panta otrajā daļā un Civilprocesa likuma 559. panta pirmajā daļā un 607. panta ceturtajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 27. novembrim) noteikto. Disciplinārlietu komisija, izvērtējot piemērojamo sodu, ņēma vērā pieļautā pārkāpuma raksturu un zvērināta tiesu izpildītāja sniegto rakstveida paskaidrojumu un komisijas sēdē sniegtos mutvārdu paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā.