Informācija presei
Par mediatora statusu
Mediators neatbilst nevienai no likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.pantā definētajām personu grupām vai šī panta otrajā daļā definētajām valsts amatpersonas pazīmēm. Saskaņā ar minēto likumu par valsts amatpersonām uzskatāmas personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tajā skaitā, skaitā finanšu līdzekļiem. Mediators nepieņem lēmumus par strīda risinājumu un neiesaka to, bet atbalsta puses risinājumu meklējumos. Mediators nerīkojas ar valsts vai pašvaldību mantu, neveic izziņas, sodīšanas vai kontroles funkciju.