Informācija presei
Paredz ieviest elektroniskās izsoles arī kustamai mantai
Ceturtdien, 2. novembrī, Saeima 1. lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas paredz būtiskas izmaiņas kārtībā, kādā īstenojams piespiedu izpildes līdzeklis – piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo mantu, piedziņas vēršana uz apbūves tiesību, kā arī grozījumus saistībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju veikto dokumentu piegādi. Likumprojekta grozījumi veikti ar mērķi attīstīt izpildu procesu, veidojot to mūsdienīgu, efektīvu un atbilstošu esošajai sociālekonomiskajai situācijai.   Izmaiņas paredzētas attiecībā uz parādniekam piederošas kustamas mantas izsoļu organizēšanu elektroniskajā vidē. Elektroniskas formas izsoļu plašāka ieviešana spriedumu izpildē, tās attiecinot arī uz kustamas mantas izsolēm, veicinās godīgas konkurences veidošanos izsoles dalībnieku vidū, kā arī ļaus izsoles procesu vienkāršot, padarīt to pieejamāku un ekonomiskāku. Kustamas mantas izsoles notiks elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, atzīmējot vienu no būtiskākajiem ieguvumiem elektroniskās formas izsoļu attiecināšanā uz kustamas mantas izsolēm, uzsver, ka, pateicoties jaunajai izsoļu kārtībai, samazināsies arī krāpšanas risks, līdz ar to ieguvēji būs gan kreditori, gan parādnieki, gan valsts kopumā. Ar likumprojektu vienlaikus iecerēts atteikties no kustamas mantas pārdošanas otrajā izsolē ar lejupejošu soli, aizstājot to ar otro izsoli ar augšupejošu soli, bet sākot solīšanu no 75% no pirmās izsoles sākumcenas. Tādējādi samazinot iespēju personām apzināti veicināt mantas pārdošanu par pazeminātu cenu. Izņēmuma gadījumos tiks ieviesta mantas pārdošana bez izsoles procedūras, proti, mantas pārdošanu konkrētai personai, nerīkojot izsoli. Šāda izņēmuma kārtība tiks attiecināta uz gadījumiem, kad jāpārdod lietas, kuru apgrozība ir ierobežota, ja konkrēto kustamo mantu būtu neiespējami vai nav izdevies pārdot izsolē, vai arī, ja jāpārdod tāda manta, kas ātri bojājas. Grozījumi paredz arī noteiktu kārtību, kādā vēršama piedziņa uz parādniekam piederošām kapitāldaļām vai finanšu instrumentiem, kā arī kustamās mantas apķīlāšanas kārtības maiņu, lietu apzīmogošanu, aizstājot ar lietu fotofiksāciju. Vienlaikus likumprojektā ietverti grozījumi, kas saistīti ar 2015. gada 5. marta grozījumiem Civillikumā, ar kuriem papildināta Civillikuma trešā daļa "Lietu tiesības" ar jaunu trešo A nodaļu "Apbūves tiesība". Minētie Civillikuma grozījumi stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī. Līdz ar pieņemtajiem grozījumiem Civillikumā ir nepieciešams Civilprocesa likumā noteikt kārtību gadījumiem, kad jāvērš piedziņa uz apbūves tiesību vai jāizpilda nolēmums, kas paredz apbūves tiesības labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai apbūves tiesības pārdošanu piespiestā izsolē.   Likumprojekts paredz ar grozījumiem vispārējās kārtības pamatā saglabāt pamatprincipus, kas attiecas uz piedziņas vēršanu uz nekustamām lietām, lai veicinātu Civillikumā nostiprināto izpratni, ka apbūves tiesība ir apbūves tiesīgā terminēta īpašuma tiesība uz nedzīvojamo ēku (inženierbūvi), kuru tas uzcēlis uz citai personai piederošas zemes, kas ietver sevī ne tikai tiesības celt uz zemes gabala īpašnieka zemes nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi, bet arī pienākumu kā krietnam un rūpīgam saimniekam rūpēties par apbūvei nodoto zemes gabalu un atbildēt kā īpašniekam pret visām trešajām personām, tajā skaitā arī segt visus uz apbūvei nodotā zemes gabala uzbūvētās nedzīvojamas ēkas vai inženierbūves uzturēšanas izdevumus.   Likumprojektā papildus ietverti grozījumi saistībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju veikto dokumentu piegādi, nosakot iespēju ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību piegādāt arī tiesas brīdinājumu par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu. Zvērināta tiesu izpildītāja īstenotās dokumentu piegādes kārtība palielinās sekmīgas piegādes iespējamību un veicinās iespēju palielināt to lietu skaitu, kas ar pozitīvu rezultātu tiek atrisinātas vienkāršotā un paātrināta parāda piedzīšanas procesā, tādējādi samazinot arī prasības kārtībā iesniegto pieteikumu skaitu.           Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv