Informācija presei
Patentu valdes pakalpojumi ir atzīti par atbilstošiem starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām
  2018. gada decembrī Patentu valdes kvalitātes vadības sistēma tika sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2015 “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības”. Starptautiski atzīta sertifikāta iegūšana ir apliecinājums, ka Patentu valde ir uzticama, uz kvalitāti un attīstību vērsta organizācija, kuras sniegtie pakalpojumi atbilst klientu vajadzībām un normatīvo aktu prasībām. Iegūtais apliecinājums attiecas uz visiem iestādes pamatprocesiem – sākot no rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrācijas, beidzot ar informācijas pakalpojumu sniegšanu.
Atzīmējot Patentu valdes panākumus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: „Intelektuālā īpašuma loma ekonomikas veicināšanā un investīciju piesaistē arvien pieaug, turklāt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ir viens no mehānismiem, ar kura palīdzību tiek atbalstīta uzņēmēju inovatīvā darbība. Patentu valde ir uz klientu orientēta tieslietu nozares iestāde, kas veicina rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, uztur augstus sniegto pakalpojumu kvalitātes standartus un rūpējas par pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Tāpēc man ir patiess prieks par iestādes sasniegumiem, iegūstot šo starptautiski atzīto kvalitātes apliecinājumu.”
Lai uzlabotu Patentu valdes sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī sekmētu efektīvu cilvēkresursu vadību un nodarbināto iesaisti iestādes mērķu īstenošanā, 2017. gada nogalē tika uzsākta kvalitātes vadības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām. 2018. gadā, ieviešanas periodā, notika apjomīgs darbs pie iestādes pamatprocesu izvērtēšanas, tika pārskatīta un aktualizēta nepieciešamā dokumentācija, izstrādātas un ieviestas pamatprocesu shēmas. Paralēli notika darbinieku, kā arī iekšējo auditoru apmācības. Apzinot citu intelektuālā īpašuma iestāžu pieredzi kvalitātes vadības ieviešanā, Patentu valde pārņēma un ieviesa Slovēnijas Intelektuālā īpašuma iestādes un Islandes Patentu iestāžu praksi, kā arī organizēja Dānijas Patentu un preču zīmju iestādes un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) delegācijas vizīti Latvijā. Šī apjomīgā darba rezultātā 2018. gada nogalē tika veikts kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits. „Ieviešot kvalitātes vadības sistēmu Patentu valdē, esam būtiski uzlabojuši iestādes iekšējos darbības procesus, kas ilgtermiņā nodrošinās konsekventus un pārskatāmus pakalpojumus lietotājiem. Jāatzīmē, ka šis sasniegums ir Patentu valdes darbinieku kopdarba rezultāts un norāda uz apņemšanos nepārtraukti uzlabot pakalpojumus, ņemot vērā Patentu valdes klientu intereses,” ar gandarījumu par paveikto atzīmē Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis, „pēc 2018. gadā veiktajiem klientu apmierinātības mērījumiem 85 % lietotāju ir pilnīgi un galvenokārt apmierināti ar iestādes sniegtajiem pakalpojumiem. Arī turpmāk darbs Patentu valdē tiks organizēts atbilstoši standarta prasībām, uzlabojot iestādes pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību lietotājiem.” Patentu valdes kvalitātes vadības sistēmu sertificēja viens no pasaulē vadošajiem uzņēmumiem vadības sistēmu sertifikācijas jomā “DNV GL LATVIA”. Pēc dokumentācijas un procesu izpildījuma atbilstības pārbaudes netika konstatēta neviena neatbilstība, kā rezultātā Patentu valdes kvalitātes vadības sistēma tika atzīta par atbilstošu standarta prasībām. Kvalitātes vadības sistēma Patentu valdē tika ieviesta EUIPO ECP5 projekta “Vadības sistēmu atbalsts intelektuālā īpašuma iestādēm” (Support to Management Systems for IP Offices) ietvaros. Līdz šim projekta ietvaros šo sertifikātu ir ieguvušas tikai astoņas Eiropas Savienības nacionālās rūpnieciskā īpašuma iestādes, kuru vidū tagad ir arī Latvijas Republikas Patentu valde. Atbilstoši standarta prasībām, iestādei vismaz reizi gadā jāveic gan iekšējie kvalitātes vadības sistēmas auditi, gan ārējais uzraudzības audits, savukārt ik pēc trim gadiem – arī pārsertifikācijas audits, kas veicinās Patentu valdes izaugsmi ilgtermiņā. Patentu valdes misija ir nodrošināt rūpnieciskā īpašuma (patentu, preču zīmju un dizainparaugu) tiesību aizsardzību, atbalstīt inovāciju ieviešanu tautsaimniecībā, veicināt zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmi.