Informācija presei
Paziņojums maksātnespējas procesa administratoriem par piekļuvi Elektronisko izsoļu vietnei
Informējam, ka 2016.gada 1.janvārī stāsies spēkā likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”, kas noteiks, ka maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators), pildot amata pienākumus, Elektronisko izsoļu vietnē izvieto izsoles sludinājumus, reģistrē izsoļu dalībniekus, autorizē viņus dalībai izsludinātajā izsolē, kā arī veic citas darbības, kas saistītas ar izsoles rīkošanu. Līdz ar to no 2016.gada 1.janvāra izsoles maksātnespējas procesa ietvaros būs iespējams organizēt tikai Elektronisko izsoļu vietnē. Lai nodrošinātu administratoram piekļuves tiesības Elektronisko izsoļu vietnei, Tiesu administrācijai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.318 “Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi” 3.4.apakšpunktu ir nepieciešama informācija par administratoram izsniegto derīgo administratora sertifikātu. Tā kā piekļuves tiesības tiek piešķirtas fiziskai personai, kurai ir derīgs administratora sertifikāts, lai piešķirtu piekļuves tiesības Elektronisko izsoļu vietnes lietotājiem, ir nepieciešams identificēt konkrēto fizisko personu, un proti, nepieciešams iegūt informāciju par to administratoru, kuriem ir derīgs sertifikāts, vārdu, uzvārdu un personas kodu. Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu maksātnespējas procesa administratoriem piekļuvi Elektronisko izsoļu vietnei, katram administratoram līdz šī gada beigām pēc attiecīga līguma parauga saņemšanas no Tiesu administrācijas, ir jāiesniedz Tiesu administrācijā aizpildīts līgums, lai varētu iegūt piekļuvi Elektronisko izsoļu vietnei. Tiesu administrācija bija vērsusies pie biedrības “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Asociācija), lai iegūtu iepriekš minētos datus, taču saņēma Asociācijas atteikumu sniegt šādu informāciju. Tā kā Asociācija atsakās šādu informāciju sniegt, kaut arī Asociācija ir institūcija, kura ir tiesīga sniegt informāciju par administratoriem, kuriem ir derīgie sertifikāti un šāda rīcība būtu atbilstoša Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, katram maksātnespējas procesa administratoram tas ir jādara individuāli. Ja administrators laicīgi nepieteiksies, lai iegūtu piekļuvi Elektronisko izsoļu vietnei, administrators nevarēs pildīt savus pienākumus, kas attiecās uz izsoles rīkošanu, un nodrošināt efektīvu maksātnespējas procesa gaitu.   Papildu informācija: Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 2. un 5.punktu personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja datu apstrāde ir nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai, kā arī, lai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti pārzinim vai pārraidīti trešajai personai. Ņemot vērā minēto, Tiesu administrācijai ir nepieciešama informācija par administratoriem, lai nodrošinātu Civilprocesa likumā noteikto pienākumu administratoram izsoļu organizēšanai izmantot Elektronisko izsoļu vietni, kā arī nodrošinātu Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr. 589 “Tiesu administrācijas nolikums” 3.2. apakšpunktā noteikto Tiesu administrācijas funkciju nodrošināt Tiesu administrācijas pārziņā un turējumā esošo valsts informācijas sistēmu darbību un attīstību. Papildus tam Fizisko personu datu aizsardzības likuma 13.1 panta 2.punkts noteic, ka personas identifikācijas kodus drīkst apstrādāt, ja identifikācijas kodu apstrāde izriet no personas datu apstrādes mērķa. Informējam, ka personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt administratora piekļuves tiesības Elektronisko izsoļu vietnei, kas ir noteiktas Civilprocesa likuma 605.1 pirmajā daļā, proti, Elektronisko izsoļu vietne ir Izpildu lietu reģistra modulis, kas nodrošina izsoles sludinājumu izvietošanu, izsoles dalībnieku reģistrāciju, informācijas uzkrāšanu par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, reģistrēto izsoles dalībnieku autorizāciju dalībai izsludinātajā izsolē, kā arī tehnoloģisko rīku kopu solījumu izdarīšanai un reģistrēšanai.