2005.gada 1.jūnijā spēkā stājās Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, kura mērķis ir veicināt fiziskās personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai. Par juridiskās palīdzības nodrošināšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā atbildīgā iestāde ir Juridiskās palīdzības administrācija. Septiņu gadu garumā vērojams būtisks pieteikumu valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai skaita pieaugums, piemēram, 2011.gadā kopējais pieteikumu skaits salīdzinājumā ar 2006.gada kopējo pieteikumu skaitu ir trīskāršojies, sasniedzot 3288 pieteikumus. Ir būtiski pieaudzis pozitīvo lēmumu īpatsvars saistībā ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu – no 63,5% 2006.gadā līdz 83,8% 2011.gadā. Pieteikumu palielinājums skaidrojams galvenokārt ar personu pieaugošo informētību, izpratni par Juridiskās palīdzības administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem un veiksmīgu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm. 2011.gadā valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība pārsvarā tika sniegta civilstrīdos, kas saistīti ar laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu un paternitātes noteikšanu, kā arī parādu un zaudējumu piedziņas jautājumu risināšanai. 2011.gada 4.augustā tika izdarīti grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, atbilstoši kuriem tika paplašināts to personu loks, kurām ir tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, proti, ārzemniekiem, kuri Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir pakļauti izraidīšanas procedūrai. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai uz 2011.gada beigām Juridiskās palīdzības administrācija bija noslēgusi 144 līgumus ar juridiskās palīdzības sniedzējiem, kuri praktizē visā valsts teritorijā. Detalizētākā informācija par Juridiskās palīdzības administrācijas darbības rezultātiem ir pieejama 2011.gada publiskajā pārskatā; informācija par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, kā arī valsts kompensācijām cietušajiem ir pieejama iestādes mājas lapā www.jpa.gov.lv. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712