Informācija presei
Šodien, 12.jūnijā, Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu „Par tiesiskā regulējuma izstrādes gaitu, kas paredz atteikšanos no dalītā īpašuma” un rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju"". „Ir svarīgi, ka ir sperts pirmais solis šīs problēmas apzināšanā. Dalītais īpašums rada problēmas iedzīvotājiem, attiecīgi, ir jāizstrādā tiesiskais regulējums, kas nepieļaus dalītā īpašuma veidošanos nākotnē,” problēmas aktualitāti uzsvēra tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Informatīvajā ziņojumā Tieslietu ministrija informējusi par to, kā veidojās dalītie īpašumi, kā arī uzskaitīja vairākas ar dalītajiem īpašumiem saistītās problēmas, kā, piemēram, ierobežojumu izmantot īpašuma tiesības; pušu nespēju vienoties par zemes nomas maksas apmēru; regulējuma funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanai trūkumu; neskaidrību pēc zemes nomas līguma termiņa beigām brīvprātīgā dalītā īpašuma tiesiskajās attiecībās; apgrūtinātu zemesgabalu sadali; duālu sistēmu attiecībā uz zemes un ēkas vienotību; problemātisku pirmpirkuma tiesību izmantošanu dalītā īpašuma gadījumos. Tāpat jāmin arī problēma, kas izriet no tā, ka valsts un pašvaldība atrodas dalītā īpašuma tiesiskajās attiecībās un jebkurš tiesiskais regulējums, kas tiks izstrādāts, attieksies arī uz valsti un pašvaldību, tādējādi radot ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem. Tieslietu ministrija informatīvajā ziņojumā iekļāvusi vairākus piespiedu dalītā īpašuma problēmu risinājumu virzienus. Proti, Tieslietu ministrija piedāvā ilgtermiņā attiekties no dalītā īpašuma veidošanas, izstrādājot apbūves tiesisko regulējumu, kas attieksies tikai uz nedzīvojamo būvju (kas netiks izmantotas dzīvošanai) būvniecību. Tāpat, kā problēmas risinājums, ir piedāvāta dalītā īpašuma izbeigšana. Tiek paredzēti vispārēji principi dalītā īpašuma izbeigšanai un speciāli noteikumi dalītā īpašuma izbeigšanai dzīvokļu īpašumu gadījumā. Ņemot vērā, ka vislielākās diskusijas un grūtības vienoties par vienu iespējamo variantu dalītā īpašuma izbeigšanai ir dzīvokļu īpašumu gadījumā, informatīvajā ziņojumā tiek piedāvāti divi risinājuma varianti. Vienā variantā - lēmumu par zemes izpirkšanu pieņem dzīvokļu īpašnieki kopīgi. Otrā variantā - lēmumu par attiecīgas zemes domājamās daļās izpirkšanu pieņem katrs dzīvokļa īpašnieks atsevišķi. Attiecīgi par to, kuru variantu ieviest, vēl turpināsies diskusijas, izstrādājot tiesību aktus. Dalītā īpašuma izbeigšanai tiek piedāvāti termiņi, kādos jāpieņem lēmums par zemes izpirkšanu un arī tā jāizpērk – 10 gadi. Tieslietu ministrija ierosina atstāt arī izņēmuma gadījumus, kad dalītais īpašums tomēr varēs pastāvēt, proti, ja būve atrodas uz zemes, kura nav atsavināma Aizsargjoslu likumā, Meža likumā, likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteikto ierobežojumu dēļ. Papildus ir nepieciešams apsvērt iespēju paredzēt izņēmumu un pieļaut dalītā īpašuma pastāvēšanu attiecībā arī uz tiem gadījumiem, kad zemes īpašnieks ir valsts vai pašvaldība. Informatīvajā ziņojumā norādīts arī tas, ka būtu jāparedz jau šobrīd likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” privatizēto objektu īpašniekiem doto pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība, kā arī jānosaka pirmpirkuma tiesības tajos gadījumos, kad likums tādas neparedz, proti, ja viena no pusēm, kura atrodas dalītā īpašuma tiesiskajās attiecībās, vēlas savu īpašumu atsavināt trešajai personai. Tomēr, nosakot šo pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, netiek plānots atteikties no šobrīd pastāvošās kārtības attiecībā uz pirmpirkuma tiesību realizācijas kontroli – to arī turpmāk nodrošinās pašas personas. Papildus ir jāizstrādā regulējums funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanai, kas kalpos par pamatu gan zemes izpirkšanai, gan atlīdzības par zemes lietošanu noteikšanai (zemes piespiedu nomas maksas noteikšanai). Tāpat ir jāpārskata likumā noteiktais zemes nomas maksas apmērs gadījumiem, kad līgumslēdzējpuses nespēj par to vienoties. Jāatsakās no maksājuma par nekustamā īpašuma nodokli kompensēšanas. Savukārt, ievērojot to, ka zemes kadastrālās vērtības tiek minētas kā viens no problēmjautājumiem dalītā īpašuma sakarā, iecerēts izvērtēt iespēju pārskatīt zemes kadastrālo vērtību noteikšanas metodiku. Līdz ar to, dalītā īpašuma tiesiskajā regulējumā ietverams princips par to, ka, izbeidzot dalīto īpašumu un veidojot izpērkamās zemes vienības, to platība var būt mazāka par pašvaldības apbūves noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību. Savukārt attiecībā uz brīvprātīgā dalītā īpašuma izbeigšanu nav paredzēts normatīvajos aktos ieviest piespiedu mehānismu. Ministru kabinets šodien atbalstīja arī rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju"", kas paredz sadalīt koncepcijā par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju ietvertā risinājuma īstenošanu, nosakot prioritāri risināmos jautājumus. Tieslietu ministrija piedāvā vispirms risināt jautājumus attiecībā uz pastāvoša dalītā īpašuma izbeigšanas tiesiskā regulējuma noteikšanu, tajā skaitā jautājumus, kas skar piespiedu nomas tiesisko regulējumu un dalītā īpašuma rašanās izbeigšanu turpmāk. Kā termiņš uzdevuma izpildei tiek piedāvāts 2012. gada 1. augusts un tiek saskaņots ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” Pārejas noteikumu noteikto termiņu – 2012. gada 1. septembri, kad tiesību aktu projektiem saistībā ar minētās situācijas risinājumu jābūt iesniegtiem Saeimā. Savukārt pārējo normatīvo aktu paketi attiecībā uz koncepcijā minētajām problēmām saistībā ar lietu (nekustamu) tiesību labticīgu iegūšanu, rokas ķīlu, pirmtiesību ķīlas realizēšanā un ķīlas labprātīgu pārdošanu izsolē Tieslietu ministrija piedāvā izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā līdz 2013. gada 1. jūlijam. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv    Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv    http://twitter.com/tieslietas