Ministru kabinets šodien pieņēma civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas attīstības koncepciju, kurā izvērtēta pastāvošā kārtība, kādā tiek apkopoti un apstrādāti dati, veicot civilstāvokļa aktu reģistrāciju pašvaldību dzimtsarakstu nodaļās. Koncepcijas mērķis ir izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu vienotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmu un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru. Tāpat mērķis ir pārskatīt tiesisko regulējumu un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu kvalitatīvu datu uzkrāšanu valsts reģistros un iedzīvotājiem nodrošinātu ērti pieejamus pakalpojumus. Lai pilnveidotu datu kvalitātes un kvalitātes kontroles nodrošināšanu un informācijas apriti starp civilstāvokļa aktu reģistrācijas darbā iesaistītajām iestādēm, tiek piedāvāts izveidot vienotu Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmu, kurā tiktu reģistrēta informācija par visiem paziņotajiem civilstāvokļa aktiem vai izmaiņām tajos. Veidojot vienotu Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmu, tiek piedāvāts papildināt jau darbībā esošā Iedzīvotāju reģistra funkcionalitāti, neveidojot atsevišķu autonomu sistēmu. Šī risinājuma varianta ieviešanas rezultātā visiem valsts informācijas sistēmu lietotājiem tiktu radīta iespēja savas kompetences ietvaros saņemt valsts pārvaldes uzdevumu risināšanai nepieciešamo informāciju elektroniskā veidā no Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas, tādējādi novēršot dublējošu informācijas vākšanu un nelietderīgu resursu patēriņu. Koncepcijā  definēti nepieciešamie iestāžu iekšējo procesu uzlabojumi, normatīvo aktu izmaiņas un citi priekšnosacījumi minētās informācijas sistēmas pilnīgai ieviešanai un efektīvai funkcionēšanai. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu arhīvu saglabāšanai tiek piedāvāts pēc iepriekš minētās informācijas sistēmas darbības uzsākšanas pakāpeniski ievadīt civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentos iekļauto informāciju sistēmā, tas ir – veikt arhīva digitalizēšanu. Tiek rosināts izstrādāt regulējumu jautājumiem, kuru risinājums šobrīd spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts, proti, noteikt kārtību un apsvērumus, kas ir par pamatu, tieslietu ministram vērtējot jautājumu par vairāku dzimtsarakstu nodaļu izveidošanu vienā administratīvajā teritorijā vai rosinot jautājumu par šo iestāžu reorganizāciju. Koncepcijā paredzēts precizēt atsevišķas spēkā esošajos normatīvajos aktos ietvertās normas, saskaņojot tās ar Civilstāvokļa aktu likumu. Ir aprakstīti dzimtsarakstu nodaļās veikto dzimšanas fakta reģistrācijas, miršanas fakta reģistrācijas, laulības noslēgšanas reģistrācijas, dzimšanas reģistru papildināšanas un labošanas, laulības reģistru papildināšanas un labošanas un atkārtotu reģistra ierakstu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesi pēc vienotas informācijas sistēmas ieviešanas. Koncepcija paredz noteikt arī profesionālās kvalifikācijas prasības civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāžu vadītāju un darbinieku amata kandidātiem, regulāras kvalifikācijas pārbaudes un vispārēju principu – dzimtsarakstu nodaļu darbinieku skaits ne mazāks par diviem, paredzot izņēmuma gadījumus. Kā norādīts dokumentā, finansējuma piesaiste norādīto pasākumu ieviešanai iespējama Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodam elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības jomā ietvaros. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ir izstrādājusi un 2009. gada 12. februārī iesniegusi projekta iesniegumu „Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma”. Valdība šodien nolēma, ka Tieslietu ministrija būs atbildīgā iestāde par šī koncepcijas īstenošanu, vienlaikus tika arī noteikti vairāki termiņi, kuros ministrijai jāveic konkrēti koncepcijā minētie uzdevumi un jāsniedz par tiem atskaite Ministru kabinetam. Ar pilnu koncepcijas tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv