Šodien Ministru kabinets pieņēma Kriminālsodu politikas koncepciju, kurā iekļauti konceptuāli priekšlikumi izmaiņām kriminālsodu sistēmā, kas būtu izmantojami, izstrādājot nepieciešamos grozījumus Krimināllikumā (turpmāk – KL) un citos normatīvajos aktos, kuru pieņemšana sekmētu efektīvāku tiesisko līdzekļu piemērošanu kriminālsodu politikas mērķu sasniegšanai. Kriminālsodu politikas mērķis ir nodrošināt efektīvu valsts reakciju uz noziedzīgiem nodarījumiem, nodrošināt atbilstību starp valsts vārdā piemērojamo represiju, valsts un indivīdu interesēm, sekmēt personu tiesisku uzvedību un noziedzīgu nodarījumu novēršanu. Kā teikts koncepcijas kopsavilkumā, kriminālsodu politikas pamatā ir deviņi principi: taisnīguma princips, vainīguma princips, personu vienlīdzības princips, krimināltiesiskās represijas individualizācijas princips, represijas ekonomijas princips, represijas samērīguma princips, humānisma princips, vienveidīgas sodu prakses princips un cilvēku tiesību garantēšanas princips. Savukārt kriminālsodu mērķi ir atjaunot taisnīgumu, novērst noziedzīgu nodarījumu recidīvu, aizsargāt sabiedrisko drošību, atturēt citus cilvēkus no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas un resocializēt notiesāto personu. Jautājumā par kriminālsodiem koncepcijas izstrādātāji piedāvā jaunu definējumu noziedzīgu nodarījumu veidiem, skaidrojot, kāds nodarījums būtu atzīstams par kriminālpārkāpumu, kāds – par noziegumu, kāds – par mazāk smagu noziegumu utt. Attiecīgi arī piedāvāti sodu veidi un to apmēri, piemēram – cik plašās robežās nosakāms brīvības atņemšanas termiņš par konkrētu noziedzīgu nodarījumu. Vienlaikus koncepcijā iekļauts variants par nāves soda izslēgšanu no Latvijas krimināltiesību sistēmas. Eksperti piedāvā noteikt, ka brīvības atņemšanu var piespriest uz laiku no trīs mēnešiem līdz 20 gadiem, bet likumā paredzētajos gadījumos – arī uz mūžu. Eksperti arī atbalsta kriminālsoda – aresta saglabāšanu, lai gan šis soda veids Latvijā joprojām nav ieviests. Koncepcijā piedāvāts aresta maksimālo termiņu noteikt līdz trīs mēnešiem. Tāpat koncepcijā analizēti tādi sodu veidi kā piespiedu darbs, naudas sods, mantas konfiskācija, izraidīšana no Latvijas Republikas, tiesību ierobežošana, policijas kontrole, probācijas uzraudzība. Sadaļā par kriminālsodu noteikšanu norādīts, ka KL nepieciešams iekļaut detalizētākus norādījumus, kas katrā konkrētajā gadījumā palīdzētu izvēlēties taisnīgu sodu. Pēc koncepcijas izstrādātāju domām likumā jāparedz, ka personai, kura pirmo reizi saukta pie kriminālatbildības un ir izdarījusi mazāk smagu noziegumu, parasti piespriež sodu, kas ir vieglāks par brīvības atņemšanu. Savukārt, piemērojot brīvības atņemšanas sodu, tiesai īpaši rūpīgi jāmotivē pieņemtais lēmums. KL Vispārīgajā daļā jābūt norādījumam, ka gadījumā, ja KL panta sankcijā paredzēta iespēja sodīt pārkāpēju gan ar brīvības atņemšanas sodu, gan ar brīvības atņemšanas sodam alternatīvajiem sodiem, izvēloties soda veidu, jāizvērtē visas sodīšanas iespējas, ko pieļauj konkrētā KL panta sankcija. Bargāki sodi ir piemērojami tajos gadījumos, ja, ievērojot lietas apstākļus, vainīgā personību un atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus, izsecināts un nomotivēts brīvības atņemšanas sodam alternatīvo sodu piemērošanas nelietderīgums. Savukārt, piemērojot sodu, kas neparedz reālu brīvības atņemšanas soda izciešanu, ir jānorāda fakti, kuru dēļ nolemts nepiemērot reālu brīvības atņemšanas sodu. Koncepcijā analizēti tādi jautājumi kā noziedzīgu nodarījumu daudzējādība, atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi, vieglāka soda noteikšana par likumā paredzēto, soda noteikšana par nepabeigtu noziedzīgu nodarījumu un līdzdalību noziedzīgā nodarījumā, soda noteikšana par vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem, nosacīta notiesāšana, atbrīvošana no kriminālatbildības un soda u.c. Tāpat koncepcijā analizēta Latvijas kriminālsodu sistēma saistībā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Koncepcijas autori norāda, ka kriminālsodu politikas īstenošanai būs nepieciešams veikt grozījumos daudzos normatīvajos aktos. Kā norādīts koncepcijas projektā – ignorējot kriminālsodu politikas problemātiku un neizdarot nepieciešamos grozījumus KL, saistītajos normatīvajos aktos un neveidojot jaunu normatīvo aktu bāzi, arī turpmāk tiks apgrūtināta definēto kriminālsodu mērķu sasniegšana, noziedzīga recidīva skaita samazināšana un sabiedriskās drošības garantēšana. Nepārskatot tiesību normas, kas regulē kriminālsodu piemērošanas kārtību, arī turpmāk likumpārkāpējiem tiks piemērotas likumā paredzētās represijas, kas neatbilst kriminālsodu politikas mērķiem. Ar pilnu koncepcijas tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv