Šodien Ministru kabinets pieņēma probācijas programmu licencēšanas komisijas nolikumu. Nolikumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts probācijas dienesta speciālisti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likumu. Kā teikts noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, 2008. gada 18. februārī tika pieņemta kārtība, kādā licencē un īsteno probācijas programmas, bet 2008. gada aprīlī tika izveidota Probācijas programmu licencēšanas komisija. Probācijas programmu licencēšanas komisijas nolikums izstrādāts, lai nodrošinātu izveidotās komisijas darbu, noteiktu komisijas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka un komisijas locekļu kompetenci probācijas programmu licencēšanā, kā arī komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību, komisijas darba organizāciju un finansēšanas kārtību. Saskaņā ar noteikumu projektu komisijas priekšsēdētājam un komisijas priekšsēdētāja vietniekam ir jābūt Valsts probācijas dienesta amatpersonām. Komisijai noteiktas tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu licencēt probācijas programmu, par licences pagarināšanu uz trim gadiem vai par atteikumu pagarināt licenci. Turklāt komisijai ir tiesības sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ar ārvalstu personām un organizācijām. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv