Valdība šodien pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādātās Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2009. – 2015. gadam, kuras nosaka, ka tiesu iekārtas politikas mērķis ir nodrošināt tiesisku, efektīvu, kvalitatīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu tiesu iekārtas darbību, sekmējot tādu tiesu varas pamatvērtību realizāciju kā neatkarīga, pieejama tiesa un efektīva tiesas procesa norise sapratīgā termiņā.  Minētā mērķa sasniegšanai Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnēs ir nostiprināti seši rīcības virzieni: tiesu pieejamības veicināšana, tiesu infrastruktūras un pārvaldības attīstīšana, cilvēkresursu attīstības veicināšana tiesu varā, tiesu noslodzes samazināšana un izlīdzināšana, tiesu varas neatkarības sekmēšana un zemesgrāmatu procesa efektivizēšana.  Lai nodrošinātu ikvienam pieejamu tiesu, tiek plānots atvieglot tiesas pieejamību, veicinot tiesas procedūru un tiesas procesa elastību. Piemēram, ieviešot iespēju personai veikt normatīvajos aktos noteiktos maksājumus bezskaidras naudas norēķinu veidā, sekmējot tiesvedības vai atsevišķu tās posmu elektronisku norisi un procesa modernizāciju kopumā, izmantojot moderno informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas (elektronisku saziņu, skaņu ierakstus, videokonferences, u.c.). Tāpat plānoti pasākumi tiesas darba atklātuma un sabiedrības informētības līmeņa par tiesu darbu paaugstināšanai.  Tiesu infrastruktūras un pārvaldības attīstībai plānots sekmēt tiesu fizisko pieejamību un tiesu ēku atbilstību tiesas vajadzību specifikai, tajā skaitā nosakot drošības prasības tiesu ēkām un nodrošinot to ieviešanu. Plānots arī nodrošināt labas pārvaldības principa realizāciju tiesas kā valsts varas darba organizācijā.  Cilvēkresursu attīstībai tiesu varā kā galvenais mērķis noteikts kompetentu personu piesaiste darbam tiesās un zemesgrāmatu nodaļās. Plānoti pasākumi tiesu varā nodarbināto personu motivācijas un regulārai kompetences līmeņa celšanai. Paredzēts nodrošināt efektīvu tiesneša amata kandidātu atlases un stažēšanās procesu, ieviest tiesnešu kvalifikācijas un darba rezultātu regulāru novērtēšanu, stiprināt tiesneša palīga institūtu u.c. Analizējot tiesu noslodzes mazināšanas un izlīdzināšanas iespējas, tieslietu speciālisti izvirzījuši mērķi pilnveidot procesuālo likumu regulējumu, nodrošinot procesa ekonomiskumu un tā norisi saprātīgā termiņā, vienlaikus nezaudējot tā kvalitāti. Plānots pārskatīt kompetences sadalījumu starp dažāda līmeņa tiesām un izvērtēt atsevišķu pilnvaru nodošanu, piemēram, zvērinātiem notāriem. Vienlaikus būtiska nozīme piešķirta alternatīvo domstarpību risināšanas veidu, jo īpaši mediācijas, attīstības veicināšanai, kas nodrošina ātru un efektīvu strīdu risināšanu jau pirmstiesas stadijā, vienlaikus respektējot visu strīda pušu intereses un radot priekšnosacījumus konsensa panākšanai. Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnēs atsevišķa uzmanība pievērsta arī zemesgrāmatu procesa efektivizācijai. Proti, lai panāktu zemesgrāmatu procesa elektronizāciju, tiks  izstrādāts elektroniska dokumenta pārvaldības un saņemšanas modelis zemesgrāmatu nodaļā un uzsākts tā ieviešanu, tiks  nodrošināta iespēja veikt elektroniskos norēķinus, paplašināts no saistītajiem reģistriem pieejamās informācijas apjoms u.c. Pamatnostādņu izstrādei tika izveidota darba grupa. Tieslietu ministra vadītās darba grupas sastāvā bija iekļauti pārstāvji no Augstākās tiesas, apgabaltiesām, Ģenerālprokuratūras, Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas Juridiskās komisijas, kā arī Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas eksperti. No 2008. gada oktobra līdz decembrim tieslietu ministra vadībā tika organizētas vairākas diskusijas ar tiesnešiem katrā no tiesu apgabaliem un diskusija ar zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem. Uzklausīti viedokļi ņemti vērā projekta izstrādes gaitā. Ievērojot likumā noteikto Tieslietu ministrijas kompetenci un respektējot Augstākās tiesas darba organizācijas patstāvību, pamatnostādņu izstrādes procesā veikta zemesgrāmatu nodaļu, rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darba organizācijas un procesu analīze. Identificētie uzdevumi un pasākumi ir tieši attiecināmi tikai uz minēto tiesu varas iestāžu darba organizācijas attīstību. Tomēr izstrādes procesā nodrošināta pamatnostādņu saskaņotība ar Augstākās tiesas izstrādāto un apstiprināto „Augstākās tiesas darbības un attīstības stratēģiju 2007.-2010.gadam”.  Kā norādīts pamatnostādņu kopsavilkumā, iecerētie darbi tiks veikti piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Vairāki pasākumi tiks realizēti Latvijas un Šveices sadarbības programmā „Latvijas tiesu modernizācija”, savukārt pasākumi, kas vērsti uz zemesgrāmatu procesa elektronizāciju, tiks realizēti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā „Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai – 1. kārta”.  Ar pilnu pamatnostādņu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv