Šodien Ministru kabinets pieņēma lēmumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ieslodzījuma vietu pārvaldei (turpmāk – IeVP) Ls 2 328 500, lai nodrošinātu ieslodzījuma vietu darbību 2009. gadā un šā gada 29. septembra Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Kā teikts rīkojuma anotācijā, IeVP struktūrā ir 12 ieslodzījuma vietas un Mācību centrs. Šā gada oktobrī ieslodzījuma vietās atradās 7031 ieslodzītais, no kuriem – 5002 notiesātie, bet 2029 apcietinātie. Turklāt kopš 2008. gada vidus būtiski ir pieaudzis ieslodzīto skaits, kas samazinātā valsts budžeta apstākļos rada problēmas ar ieslodzīto ikdienas vajadzību nodrošināšanu. Tiek prognozēts, ka līdz 2009. gada 31. decembrim ieslodzīto skaits sasniegs 7150 personas. Salīdzinājumā ar 2008. gadu finansējums precēm un pakalpojumiem IeVP 2009. gadā tika samazināts par 33,6% un noteikts, ka „bāzes” izdevumi precēm un pakalpojumiem ir Ls 4 710 048. Ņemot vērā cenu un tarifu pieaugumu, ka arī uzkrātās saistības piegādātajiem uz 2009. gada 1. oktobri ir aptuveni Ls 1 030 500 un iesniegtos priekšlikumus budžeta tehniskajiem grozījumiem, IeVP nepieciešams papildu finansējums. Savukārt Satversmes tiesa savā spriedumā lietā „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam” atzina spēku zaudējušu no 2010. gada 1. maija normu, kas nosaka, ka notiesātajiem, kurus tur soda izolatoros, aizliedz pastaigas. Lai to risinātu, Tieslietu ministrija savlaicīgi izstrādāja grozījumus, paredzot, ka pastaigas soda izolatoros ievietotajām personām nodrošināmas no 2011. gada 1. janvāra. Ieslodzījuma vietu pastaigu laukumi jau šobrīd ir pilnībā noslogoti un nepieciešams radīt attiecīgu infrastruktūru ieslodzījuma vietās, lai varētu nodrošināt šo notiesāto tiesības doties pastaigās. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams būvēt jaunus un renovēt esošos, bet katastrofālā stāvokļa dēļ neizmantotos pastaigu laukumus ieslodzījuma vietās pie soda izolatoriem. Tādejādi tiks novērsta Satversmes tiesas norādītā apstrīdētās normas neatbilstība Latvijas Republikas Satversmei. Lai nodrošinātu Satversmes tiesas spriedumā minēto, nepieciešams uzbūvēt 13 jaunus un renovēt 47 esošos pastaigu laukumus pie soda izolatoriem ieslodzījuma vietās un šim mērķim IeVP nepieciešams papildu finansējums. Plānotā summa pastaigu laukumu izbūvei un remontiem ir Ls 96 832. Ieslodzījuma specifika paredz arī notiesāto uzraudzību, tiem pārvietojoties. Nepiešķirot papildus finansējumu, ņemot vērā finansējuma samazinājumu precēm un pakalpojumiem laikā, kad pieaug ieslodzīto skaits, palielinās cenas un tarifi precēm un pakalpojumiem, ieslodzījuma vietas 2009. gadā līdz gada beigām nevarēs garantēt ieslodzīto personu sadzīves un materiālo nodrošinājumu, adekvātu veselības aprūpi, kā arī segt kārtējos izdevumus pilnā apjomā. Šāda situācija var apdraudēt valsts iekšējo drošību. Finanšu ministrija Ministru kabineta sēdē informēja, ka valsts pamatbudžeta apakšprogrammā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pieejamais finansējums ir gandrīz izmantots, tādēļ tā vērsīsies Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā pēc atļaujas palielināt budžeta apropriācijas apjomu. Ar pilnu rīkojuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv