Informācija presei
Šodien, 10.jūlijā, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”, kā arī atbalstīja Ls 44 523 piešķiršanu Tieslietu ministrijai zaudējumu atlīdzību izmaksām nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām. Informatīvajā ziņojumā skaidrots, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 433 „Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība” zaudējumu atlīdzību izmaksā Tieslietu ministrija no šiem mērķiem paredzētajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Lai Tieslietu ministrija izpildītu uzlikto pienākumu, ministrijai katru gadu no valsts budžeta tiek piešķirti līdzekļi šim mērķim. Tieslietu ministrija ir provizoriski aprēķinājusi, ka, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras lēmumiem un tiesu spriedumiem, kas stāsies spēkā, zaudējumu atlīdzināšanas lietās, kā arī saņemtajiem iesniegumiem zaudējumu atlīdzības saņemšanai, Tieslietu ministrijai 2012.gadā fiziskajām personām mantiskie un nemantiskie zaudējumi būs jāatlīdzina vismaz 44 523 latu apmērā. Prognozējams, ka arī 2013.gadā nesamazināsies zaudējumu atlīdzināšanas iesniegumu skaits un izmaksājamo atlīdzību apmērs, kā arī tiesā iesniegto prasības pieteikumu un tiesas piespriestās atlīdzības apmērs par morālo kaitējumu, kas nodarīts ar nepamatoti uzsāktu kriminālprocesu. Ņemot vērā, ka tiesas piespriestās atlīdzības apjomu nevar prognozēt, kā arī to, ka atlīdzības summas par morālā kaitējuma nodarīšanu ir samērā lielas, nav iespējams prognozēt budžeta līdzekļus. 2012.gadā valsts budžeta programmas „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām” nodrošināšanai Tieslietu ministrijai tika piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 556 latu apmērā. Budžeta programmas finansējums uz 2012.gada 10.jūniju ir izlietots 44490,70 latu apmērā, jeb 98%, konta atlikums – 1065,30 lati. Tāpat ziņojumā norādīts, ka 2011.gadā no valsts budžeta programmas „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām” izpildei piešķirtajiem līdzekļiem (45 556 lati) tika izmaksāti LVL 45 556 jeb 100 % no piešķirtajiem līdzekļiem. Papildus 2011.gada decembrī no šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām tika izmaksāti LVL 3 850,63 un no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtajiem līdzekļiem izmaksāti LVL 35 529. Kopā 2011.gadā izmaksāta zaudējumu atlīdzība LVL 84 935,63, tas ir par 48% vairāk nekā 2010.gadā. Savukārt 2011.gadā bija vērojama tendence palielināties (salīdzinot ar 2010.gadu) gan personu iesniegumu skaitam, gan tiesā iesniegto prasības pieteikumu skaitam. Savukārt kopējā izmaksātā atlīdzinājuma summa ir lielāka par 2007., 2008., 2009. un 2010.gadā izmaksāto un divas reizes pārsniedza budžetā piešķirto līdzekļu maksimālo apjomu. Ziņojumā cita starpā norādīts, ka ir pieaudzis to personu skaits, kurām ierosinātā kriminālprocesa ietvaros tika nepamatoti ierobežota brīvība, kā arī nepamatoti tika piemērots drošības līdzeklis – noteiktas nodarbošanās aizliegums. Tāpat ziņojumā, atsaucoties uz Latvijas Republikas prokuratūras 2011.gada publiskajā pārskatā minēto informāciju, secināts, ka iespējamie iemesli krasam zaudējumu atlīdzības apmēra pieaugumam ir izmeklēšanas kvalitātes pazemināšanās izmeklēšanas iestādēs, kā arī nepilnības pašreiz spēkā esošajā normatīvajā regulējumā un personu aktivitāšu pieaugums savu tiesisko interešu aizstāvībā. Jāatzīmē, ka likums „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” neparedz atgriezeniskās saiknes veidošanu starp Tieslietu ministriju kā lēmuma pieņēmēju un procesa virzītāju. Līdz ar to ir ļoti apgrūtinoši precīzi konstatēt zaudējumu nodarīšanas cēloņus un veikt pasākumus to novēršanai. Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv v