Informācija presei
Piešķirti Tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumi
2019. gada 23. oktobrī Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome lēma par I pakāpes Goda zīmes, II pakāpes Goda zīmes un III pakāpes Goda zīmes piešķiršanu tieslietu sistēmas pārstāvjiem. Savukārt 25. oktobrī Tieslietu ministrijas apbalvošanas padome lēma par Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksta un “zelta” spalvas, II pakāpes Atzinības raksta un “sudraba” spalvas, Goda diploma un Pateicības raksta piešķiršanu tieslietu sistēmas darbiniekiem. Apbalvojumi tiks pasniegti 2019. gada 15. novembrī plkst. 12.00 svinīgajā Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.   Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes sēdē nolemts:                                                                             Piešķirt I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā: Bijušajam Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokuroram, Latvijas Republikas pārstāvim “EirojustGunāram Bundzim un zvērinātam advokātam Linardam Muciņam.   Piešķirt II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē un ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā: Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurorei Dagmārai Skudrai; Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas virsprokurorei Ramonai Bērziņai; asoc. profesorei dr. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekānei Anitai Rodiņai; zvērinātam advokātam Erlenam Kalniņam; zvērinātam notāram Aigaram Kaupem; Patentu valdes direktoram Sandrim Laganovskim; Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktora vietniecei starptautiskajos jautājumos Dinai Spūlei un Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecei Adrijai Kasakovskai.   Piešķirt III pakāpes Goda zīmi par būtiskiem sasniegumiem tiesību zinātnē, priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākuma izpildi, ieguldījumu starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā, par būtisku ilgadēju vai mūža ieguldījumu tiesību zinātnē: Prokuratūras Administratīvā direktora vietniecei plānošanas, finanšu un personāla lietās Inetai Mickānei; Prokuratūras Administratīvo direktora dienesta Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājam Mārim Teterim; Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurorei Dacei Trušinskai; Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatoram Valerijam Maksimovam; Satversmes tiesas kancelejas vadītājai Guntai Barkānei; zvērinātu tiesu izpildītājai Nataļjai Bekasovai; zvērinātu tiesu izpildītājai Katrīnai Baltalksnei; Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta Administratīvā procesa nodaļas vadītājai Ilvai Gertnerei; Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktorei Egitai Ginterei; Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Gunitai Galiņai; Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniekam Aldim Stienim; Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesei Ilonai Rūķei.   Piešķirt Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā: Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Kancelejas nodaļas vadītājai Līgai Kokarei – Zviedrei; Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juristei Natālijai Laveniecei – Straupmanei; Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktorei Dagnijai Palčevskai; Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktora p.i. Ilvaram Turkopulam; Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristei Evijai Timparei; Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vadītājam Valdim Pusvācietim; Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta vecāko tiesu ekspertei Silvijai Kokorevičai; Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta vecākajai tiesu ekspertei Aijai Kampai; Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītājai, direktora vietniecei Jeļenai Bārbalei; VSIA “Latvijas Vēstnesis” finanšu direktoram Heino Spulģim; Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta vadītājai Annai Skrjabinai; Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājai Līgai Ašmanei un Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Mariannai Terjuhanai.   Piešķirt Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā: Tieslietu ministrijas Budžeta departamenta finanšu analītiķei Līgai Kalniņai; Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juristam Uldim Rudzikam; Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas juristam Tomam Dreikam; Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas juristei Lindai Strazdiņai; Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītājai Jevgenijai Kučānei; Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristei Evai Krjukovai; Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietniekam Raimondam Apinim; Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta direktora vietniecei Andai Pleikšnei; pulkvežleitnantei, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Uzskaites daļas priekšniecei Ingrīdai Šačenko; pulkvežleitnantei, Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Projektu izstrādes daļas vadītājai Lāsmai Kauliņai; Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Valsts reģistru nodaļas ekspertei Dacei Geidānei; VSIA “Latvijas Vēstnesis” LV portāla nozares redaktorei Lidijai Dārziņai; VSIA “Latvijas Vēstnesis” grāmatu projektu koordinatori un pārdošanas speciālistei Gitai Kronbergai; Valsts probācijas dienesta vadītāja vietniecei Ilonai Lindei; Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona Alūksnes un Gulbenes nodaļas vecāko probācijas speciālistei Inesei Purai; Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vecākajai referentei Indrai Kārkliņai; Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vecākajai referentei Tabitai Jemeļjanovai; Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas vadītājam Artūram Grāvītim; Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājam Guntaram Ploriņai; Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājam Jānim Grīnbergam; Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei Ritai Vīvai; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Ārijai Ždanovai; Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja palīdzei Natālijai Kaufeldei; Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja palīdzei Diānai Vilhovikai; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Laumai Šteinertei; Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Valdim Vazdiķim; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Agnesei Veitai; Latgales apgabaltiesas tiesnesei Dagmārai Skudrai un Vidzemes rajona tiesas tiesnesei Antrai Strupulei.   Piešķirt Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā: Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Alisei Dārzniecei; Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Lanai Mauliņai; Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas automobiļa vadītājam Ervīnam Kuncim; Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juristei Leldei Stepanovai; Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta juristei Elīnai Stungrevicai; Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vecākajai referentei Inesei Kamoliņai; Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas vecākajai referentei Ilzei Ārnestai; Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta tiesu ekspertam Žanim Mušam; Patentu valdes Juridiskā un administratīvā departamenta vecākajai referentei Gunitai Purvinskai; Patentu valdes Finanšu plānošanas un grāmatvedības nodaļas vecākajai grāmatvedei Valentinai Kibisevai; Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Ekspertīzes nodaļas juriskonsultei Laimai Veidemanei; Patentu valdes Izgudrojumu ekspertīzes departamenta vadošajai ekspertei Līgai Lārmanei; Uzņēmumu reģistra ekspertei kvalitātes vadības jomā Marikai Jančenko; Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona klientu apkalpošanas nodaļas klientu apkalpošanas speciālistei Vikijai Elizabetei Bergmanei; Uzņēmumu reģistra Attīstības departamenta referentei Baibai Danovskai; Uzņēmumu reģistra Attīstības departamenta sistēmanalītiķim Mārtiņam Kaņepem; VAS “Tiesu namu aģentūra” juristei Inesei Spallei; Valsts probācijas dienesta Administratīvā un finanšu vadības departamenta vadošajam speciālistam saimniecības jautājumos Edgaram Kušniram; Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 4.nodaļas vecākajam probācijas speciālistei Kristīnei Vilciņai; Tiesu administrācijas Finanšu un administratīvā departamenta Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Kristīnei Usānei; Vidzemes rajona tiesas Kancelejas vadītāja vietniecei Anita Romanovai; Daugavpils tiesas priekšsēdētāja palīdzei Aigai Trokšai – Traško; Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Aijai Pomerancei; Vidzemes rajona tiesas Kancelejas vadītājai Ingai Bergmanei; Zemgales apgabaltiesas Kancelejas vadītājai Ainai Sprogai; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas konsultantei Jūlijai Sutikai; Rīgas rajona tiesas konsultantei Guntai Želvei; Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesei Diānai Dzērviniecei; Latgales apgabaltiesas tiesnesei Valentīnai Lohovai; Rīgas rajona tiesas tiesnesei Ingrīdai  Bitei; Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdzei Ingai Bergmanei un Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdzei Jolantai Rudzītei.   Piešķirt Tieslietu ministrijas Pateicības rakstus par sadarbību un atbalstu Tieslietu ministrijas funkciju un uzdevumu īstenošanā: Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniecei Violai Lācei; Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas priekšniecei Inesei Gisei; Norvēģijas finanšu instrumenta programmas donorvalsts partnera iestādes vadītājam Kimam Ekheugenam (Kim Ekhaugen); zvērinātai advokātei Larisai Spāre un Biedrības "Ezer" brīvprātīgajiem.