Informācija presei
Piešķirti Tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumi
2016. gada 19. oktobrī Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome lēma par I pakāpes Goda zīmes, II pakāpes Goda zīmes un III pakāpes Goda zīmes piešķiršanu tieslietu sistēmas pārstāvjiem. Savukārt 12. oktobrī Tieslietu ministrijas apbalvošanas padome lēma par Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksta un “zelta” spalvas, II pakāpes Atzinības raksta un “sudraba” spalvas un Goda diploma piešķiršanu tieslietu sistēmas darbiniekiem. Apbalvojumi tiks pasniegti 2016. gada 17. novembrī plkst. 12.00 svinīgajā Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes sēdē nolemts:                                                                                 Piešķirt I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē: Satversmes tiesas tiesnesim Uldim Ķinim; zvērinātam advokātam Pēterim Lastovskim; VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes loceklim Aivaram Maldupam. Piešķirt II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā; par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē; par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā; par nozīmīgu ilggadēju vai mūža ieguldījumu tiesību zinātnē: Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokurorei Unai Brenčai; Ģenerālprokuratūras Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas virsprokuroram Ingemāram Masaļskim; Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokuroram Alēnam Mickevičam; Satversmes tiesas tiesnesim Kasparam Balodim; zvērinātam advokātam Andrim Rukmanim; Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniecei pulkvedei Ilonai Spurei; VSIA "Latvijas Vēstnesis" nedēļraksta "Jurista Vārds" galvenajai redaktorei Dinai Gailītei; Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei, tiesas priekšsēdētājai Silvai Reinholdei; Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesei, tiesas priekšsēdētāja p.i. Sandrai Strencei; zvērinātai notārei Dainai Roskošai; zvērinātai tiesu izpildītājai Andželai Vaitovskai; Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktorei Andai Smiltēnai; Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktorei Jekaterinai Macukai. Piešķirt III pakāpes Goda zīmi par būtiskiem sasniegumiem tiesību zinātnē; par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākuma izpildi tieslietu jomā; par nozīmīgu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā; par būtisku ilggadēju vai mūža ieguldījumu tiesību zinātnē: Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas prokurorei Gundai Kaparšmitei; Aizkraukles rajona prokuratūras virsprokurorei Ievai Salahovai; Dobeles rajona prokuratūras virsprokuroram Aigaram Grišānam; Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājai Allai Spalei; zvērinātai advokātei Vaidai Davidsonei; zvērinātai advokātei Inārai Bedānovai; zvērinātai notārei Inesei Jaunzemei; zvērinātai tiesu izpildītājai Vēsmai Ampermanei; Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktorei Initai Ilgažai; Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta tieslietu padomniecei Vitai Sliedei; Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta Administratīvā procesa nodaļas juriskonsultei Zinaīdai Vasilai. Tieslietu ministrijas apbalvošanas padomes 12. oktobra sēdē nolemts: Piešķirt Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu: TM Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītājai Kristīnei Ķipēnai; TM Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītājai Sandrai Vīgantei; TM Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriskonsultei Ilzei Lepiksonei; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Ilzei Celmiņai; TM Tiesiskās sadarbības departamenta direktorei Baibai Juganei-Linterei; TM Dzimtsarakstu departamenta direktorei Solvitai Saukumai-Laimerei; TM Tiesiskās sadarbības departamenta Tiesu sadarbības nodaļas juriskonsultei Jūlijai Muraru-Kļučicai; TM Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultei Dainai Obukai; TM Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultam Gunvaldim Davidovičam; Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta direktora vietniecei Janai Aumeisterei; Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības departamenta vadītājai Sanitai Škribļakai; Ieslodzījuma vietu pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Sarmītei Sviķei; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai Lindai Sparānei; Kurzemes apgabaltiesas tiesas priekšsēdētāja vietniecei, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājai Lindai Vēberei; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Leldei Graudai; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Amolai; Rīgas apgabaltiesas tiesnesei, Augstākās tiesas tiesneša p.i. Zanei Pētersonei; Daugavpils tiesas priekšsēdētājam Jānim Šaušam; Rīgas rajona tiesas tiesnesei Elitai Stivriņai; Limbažu rajona tiesas tiesnesei Dainai Glinkai; Rēzeknes tiesas priekšsēdētājai Aijai Jermacānei; Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietniecei Mārai Balodei; Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Teiksmai Cīrulei. Piešķirt Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu: TM Projektu departamenta direktoram Agrim Batalauskim; TM Juridiskā departamenta Administratīvā procesa nodaļas vadītājai Ilvai Gertnerei; TM Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas vadītājai Zandai Starai; TM Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas juriskonsultei Ilzei Māliņai; TM Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas vadītāja vietniecei Ingrīdai Reizinai; TM Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas juriskonsultam Aivaram Latkovskim; TM Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas juriskonsultam Kasparam Vecozolam; TM Eiropas lietu departamenta tieslietu padomniekam Gatim Grozam; Ieslodzījuma vietu pārvaldes Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" projekta LV08/2 vadītājam Mārim Lustem; Valsts tiesu ekspertīžu biroja kvalitātes vadītājai Maijai Alksnei; Valsts tiesu ekspertīžu biroja Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu ekspertei Gunai Graudiņai; Valsts tiesu ekspertīžu biroja Dokumentu ekspertīžu departamenta vecākajam tiesu ekspertam Marekam Smilgam; Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietuma priekšniekam, pulkvedim Andrim Bašķim; Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Valmieras reģionālās nodaļas valsts notārei Lanai Ukrijai-Kaļinovskai; Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietniecei Iritai Kornetei-Līvai; VSIA "Latvijas Vēstnesis" Tiesību aktu oficiālās publikācijas daļas Normatīvo aktu redaktorei Mārai Keišai; VSIA "Latvijas Vēstnesis" Paziņojumu oficiālās publikācijas daļas tehniskajai redaktorei-kontrolierei Ilzei Lācei; VAS "Tiesu namu aģentūra" Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājam Sandim Vulim; Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Izpildu lietu reģistra nodaļas vecākajai referentei Aijai Vītolai; Tiesu administrācijas Finanšu un administratīvā departamenta Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Aigai Upmalei; Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsultei-iepirkumu speciālistei Dacei Mikai; Cēsu rajona tiesas tiesnesei Dainai Ročānei; Daugavpils tiesas tiesnesei Inārai Galejai; Saldus rajona tiesas tiesnesei Intai Kalniņai; Latgales apgabaltiesas tiesnesei Ingunai Taborei; Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniecei Sanitai Kanenbergai; Vidzemes apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Bakmanei; Rēzeknes tiesas tiesnesei Jūlijai Kamiševai; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietniecei Ievai Zabarovskai; Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesei Karīnai Kazārovai; Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama kancelejas vadītājai Nellijai Sprūdei; Jelgavas tiesas priekšsēdētājai Līgai Ašmanei; Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša palīdzei Larisai Lobanovai. Piešķirt Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā:            TM Iekšējā audita departamenta iekšējam auditoram Aigaram Zakaram; TM Juridiskā departamenta Administratīvā procesa nodaļas juriskonsultam Sandim Vilcānam; TM Finanšu departamenta vecākajai grāmatvedei Dacei Komarovai; TM Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsultei Lienei Gorodničijai; TM Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas juriskonsultam Edgaram Gūtem; TM  Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas juriskonsultei Elīnai Dindendorfai; TM Krimināltiesību departamenta juriskonsultei Sintijai Dzalbei; TM Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta juriskonsultei Silgai Zābelei; TM Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultei Sindijai Šubei; TM Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļas referentei Kristīnai Pincerei; TM Dzimtsarakstu departamenta Dzimtsarakstu nodaļas juriskonsultei Līgai Krūmiņai; Valsts policijas priekšnieka vietniecei, Galvenās administratīvās pārvaldes priekšniecei, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" projekta LV08/3"Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana" vadītājai Renātei Filai; Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta vecākajam tiesu ekspertam Aigaram Āboliņam; Valsts tiesu ekspertīžu biroja Administratīvā un finanšu departamenta vecākajai grāmatvedei Īrisai Hūnei; Valsts probācijas dienesta Daugavpils teritoriālās struktūrvienības vecākajai referentei Svetlanai Ivinai; Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) priekšniekam, kapteinim Dmitrijam Kaļinam; Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Starptautisko zīmju nodaļas vecākajai ekspertei Mairai Eglei; Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Valsts reģistru nodaļas ekspertei Regīnai Voitekai-Raginskai; Patentu valdes Administratīvā departamenta projektu vadītājam Arvim Grīnbergam; Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniecei Laimai Letiņai; zvērinātam advokātam Vitālijam Platpiram; Valsts valodas centra Valsts kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vecākajai inspektorei Lolitai Kovaļenko; Valsts valodas centra Valsts kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vecākajai inspektorei Inārai Kriškijānei; Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta terminoloģei Katrīnai Erštiķei; Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļas vecākajai referentei Ingrīdai Rozēnai; Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratoram Normundam Zvaigznem; Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša palīdzei Svetlanai Upītei; Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša palīdzei Elitai Lerhai; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša palīdzei Agitai Sprincei; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša palīdzei Ievai Zaharei; Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdzei Lienei Andrītei; Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdzei Ilzei Morei; Saldus rajona tiesas tiesneša palīdzei Dacei Freimanei; Cēsu rajona tiesas tiesneša palīdzei Ilzei Kļaviņai; Aizkraukles rajona tiesas kancelejas vadītājai Rutai Čipānei; Rēzeknes rajona tiesas kancelejas vadītājai Raisai Rebezovai; Rīgas apgabaltiesas kancelejas vadītāja vietniecei Gunai Feldmanei; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejas vadītāja vietniecei Ingrīdai Ņeveskai; Rīgas apgabaltiesas tulcei Saulenai Pronckutei; Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas konsultantei Vandai Ozoliņai; Gulbenes rajona tiesas arhivārei Vijai Žvīgurei; Jelgavas tiesas arhivārei Ligitai Valtai.                    Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv