Turpmāk maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) būs iespēja lētāk un vienkāršāk aizstāvēt savus izgudrojumus Eiropā. Pašreiz notiek aktīvs darbs, lai realizētu šo iniciatīvu Eiropas Savienības (turpmāk - ES) līmenī.  Šobrīd Eiropas līmenī personas savus izgudrojumus var aizsargāt, iegūstot Eiropas patentu. Eiropas patents ir spēkā tajās valstīs, kurās tas apstiprināts. Tādējādi, lai persona realizētu savas tiesības, kas piešķirtas ar vairākās valstīs apstiprinātu Eiropas patentu, patenta īpašniekam var būt nepieciešams iesniegt vairākas patenta pārkāpuma prasības vienlaicīgi dažādu valstu tiesās. Aizstāvēšanās vairākos līdzīgos tiesas procesos atšķirīgās valstīs ir apgrūtinoša gan no resursu, gan finansiālā aspekta. Turklāt iespējama situācija, ka dažādās valstīs vienai un tai pašai lietai ir atšķirīgs iznākums. Mūsdienās, kad tirdzniecība un arī rūpniecība lielā mērā ir starptautiska, sadrumstalotā tiesvedība ir būtisks šķērslis izgudrojumu aizsardzībai Eiropā. Īpaši nevēlama tā ir MVU, jo savu patentu aizstāvēšana daudzās valstīs minēta kā viens no galvenajiem šķēršļiem, kādēļ MVU neaizsargā savas izstrādnes ar patentiem. Lai risinātu minētās problēmas, ES līmenī šobrīd notiek aktīvs darbs pie jaunas Eiropas Patentu tiesas un Kopienas patenta izveides. 2009.gada 28. – 29.maijā notika kārtējā ES Konkurētspējas ministru padomes sanāksme, kurā ministri tika informēti par panākto progresu saistībā ar Eiropas Patentu tiesu sistēmas izveidi un darbu pie Regulas projekta par Kopienas patentu. Patentu tiesa plānota kā ekskluzīva tiesu sistēma, kas risinātu ar Eiropas un nākotnē arī Kopienas patentiem saistītos strīdus visās ES dalībvalstīs, kā arī tajās valstīs, kuras vēlēsies pievienoties Patentu tiesai. Tās spriedumiem būs spēks visā ES, kā arī tajās valstīs, kas būs tai pievienojušās. Vienota tiesvedība būs lētāka, prognozējamāka, turklāt spriedums būtu spēkā visās valstīs, kurās būs spēkā patents. Vienlaikus ar Patentu tiesas projektu šobrīd ES norit darbs pie Regulas par Kopienas patentu izstrādi. Ar šo regulu plānots izveidot Kopienas patentu, kurš būtu spēkā visā ES teritorijā. Tādējādi tiks radīta iespēja patentēto izgudrojumu aizsargāt vienlaikus 27 valstīs, ievērojami samazinot patentēšanas izmaksas. Kopienas patents paredzēts kā alternatīva izgudrojumu aizsardzības forma šobrīd pastāvošajam Eiropas patentam, kas ir spēkā tikai tajās valstīs, kurās apstiprināts, kā arī valstu nacionālajiem patentiem. Ar Patentu tiesu sistēmas izveidošanu un Kopienas patenta radīšanu, Eiropas uzņēmumiem, īpaši MVU, tiks palielināta iespēja aizsargāt savus izgudrojumus un līdz ar to veicināta šo uzņēmumu konkurētspēja Eiropas tirgū.   Reinis Briģis TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākais referents Tālr. 67036708 e-pasts: Reinis.Brigis@tm.gov.lv