Šodien Ministru kabinets pieņēma virkni grozījumu dažādos likumos, lai atslogotu tiesas no tām neraksturīgajiem pienākumiem, tostarp arī laulību bezstrīdus šķiršanas funkcijām. Grozījumi tiks veikti Civillikumā, Civilprocesa likumā, Notariāta likumā,  Civilstāvokļa aktu likumā,  Komerclikumā u.c. likumos. Plānots noteikt, ka Latvijā laulību šķirs trīs institūcijas: tiesa, zvērināts notārs vai Dzimtsrakstu nodaļa. Laulību pēc abu laulāto kopīga iesnieguma var šķirt zvērināts notārs Notariāta likumā noteiktajā kārtībā un dzimtsarakstu nodaļas amatpersona Civilstāvokļa aktu likumā noteiktajā kārtībā, savukārt tiesa, pastāvot pušu strīdam, laulību var šķirt tikai Civillikuma 72. – 75. pantā norādītajos gadījumos, pamatojoties uz viena laulātā pieteikumu. Bez tam paredzēts izņemt no tiesu kompetences saistības priekšmeta iesniegšanas glabājumā kompetenci un nodošanu zvērinātiem notāriem. Pašreizējais regulējums paredz saistības priekšmeta iesniegšanu glabājumā tiesā. Minētās izmaiņas attieksies uz parādniekiem, kuri vēlas izpildīt savas saistības, bet kreditors bez likumīga iemesla atsakās pieņemt no viņiem pienācīgā kārtā piedāvātu izpildījumu. Tāpat šīs izmaiņas attieksies uz gadījumiem, kad parādnieks saistības nevar izpildīt, piemēram, tāpēc, ka kreditoru nevar atrast. Notariāta likuma anotācijā norādīts, ka grozījumi paredzēti valstij pildāmo funkciju sakārtošanai un izpildes efektivitātes nodrošināšanai. Norādīts, ka ir nepieciešams tiesai neraksturīgo pienākumu pildīšanu un bezstrīdus lietu skatīšanu nodot citām institūcijām, ņemot vērā to kompetenci un darbības noteikumus. Ar bezstrīdus laulības šķiršanas lietu un saistības priekšmeta pieņemšanas glabājumā lietu nodošanu daļēji tiktu atslogotas tiesas no tām neraksturīgo pienākumu pildīšanas. Papildus minētajiem grozījumiem Notariāta likumā vienlaikus paredzēts iestrādāt regulējumu, kādā zvērināts notārs ved sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieku, akciju sabiedrību (AS) akcionāru un kooperatīvo sabiedrību (KS) biedru (pilnvaroto) sapulces sasaukšanas lietas. Šāds regulējums Notariāta likumā nepieciešams, jo minēto lietu vešanu ar grozījumu izdarīšanu Komerclikumā plānots izņemt no Uzņēmumu reģistra kompetences un nodot zvērinātiem notāriem. Paredzēts, ka grozījumi likumos varētu stāties spēkā 2010. gada 1. decembrī, lai grozījumi visos saistītajos likumprojektos stātos spēkā vienlaicīgi. Ar likumprojektiem un to anotācijām iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Reinis Briģis TM Administratīvā departamenta pārstāvis Tālr. 67036739 e-pasts: Reinis.brigis@tm.gov.lv