Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas paredz, ka no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. decembrim tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzība tiks noteikta 85% apmērā no darba samaksas. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts likumprojekta anotācijā, ievērojot ekonomisko situāciju valstī, izdevumu samazinājums šobrīd solidāri veicams ne tikai izpildvaras, bet arī likumdošanas un tiesu varas ietvaros. Valsts un pašvaldību institūcijās jau vienreiz tika samazināts amatpersonu un darbinieku atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma apjoms par 15%. Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalgu aprēķina, Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai, kas noapaļota latos, piemērojot koeficientu 4,5. Savukārt apgabaltiesas, Augstākās tiesas un Augstākās tiesas Senāta tiesneša amatalgas aprēķināšanas kārtība ir piesaistīta rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēneša amatalgas apmēram. Tiesneša mēneša amatalgu, izņemot zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu, 2007., 2008. un 2009. gadā aprēķināja, ņemot vērā strādājošo 2005. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu. Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu mēneša amatalgu aprēķina, Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo vidējai mēneša bruto darba samaksai piemērojot koeficientu 4,5. 2009. gadā šo tiesnešu mēneša amatalgu aprēķināja, ņemot vērā strādājošo 2006. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, piemērojot koeficientu 2,5. Grozījumi arī paredz, ka turpmāk tiesnesis, stājoties amatā, nodos svinīgo solījumu nevis zvērestu. Pie noteiktām reliģiskām konfesijām piederīgām personām nav atļauts dot zvērestus un līdz ar to viens no tiesu varas simboliem – zvērests –, nemainot tā būtību, tiks pārdēvēts par svinīgo solījumu. Likumu grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv