Ministru kabinets šodien akceptēja grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas paredz 2010. un 2011. gadā samazināt tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darba samaksu vēl par aptuveni 12 %. Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu 2010. un 2011. gada valsts budžeta izdevumu papildu samazinājumu. Savukārt tiesu darbiniekiem atalgojums samazināts netiks. Tieslietu ministrs Mareks Segliņš norāda, ka tiesu darbinieku atalgojums jau šobrīd ir zems un vēl lielāka atalgojuma samazināšana nav iespējama, turklāt tas var apdraudēt tiesu darbu. Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, pašlaik saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” tiesnešu mēneša amatalgu 2007., 2008., 2009. un 2010. gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2005. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu. Savukārt zemesgrāmatu nodaļu tiesneša mēneša amatalgu 2009. un 2010. gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2006. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, piemērojot koeficientu 2,5. Pie tam jau šobrīd ir noteikts, ka no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. decembrim tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzību nosaka 85% apmērā no likuma pārejas noteikumos iepriekš paredzētās darba samaksas. Ar grozījumiem plānots noteikt, ka tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darba samaksa būs  73 % apmērā no pārejas noteikumos paredzētās darba samaksas, papildus nosakot, ka tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darba samaksa nepārsniedz Ministru prezidenta atalgojumu. Šī mērķa sasniegšanai tiks apturēta atbilstoša tiesnešu atalgojuma ieviešanas reforma. Speciālisti norāda, ka, veicot atkārtotu tiesnešu darba samaksas samazinājumu, var tikt ietekmēts tiesu neatkarības princips, taču šī principa ievērošana jāvērtē kompleksi un sistēmiski. Proti, jāievēro pašreizējā Latvijas īpašā ekonomiskā situācija, kādēļ joprojām nepieciešams samazināt no valsts budžeta līdzekļiem finansēto institūciju algu fondu, veicinot algu samērīgumu visās nodarbinātības jomās, kā arī jāievēro solidaritātes princips. Grozījumi skar ne tikai tiesnešu mēneša amatalgu, bet arī viņiem izmaksājamās prēmijas, kā sociālās garantijas – pabalstus, kompensācijas un apdrošināšanu, paredzot, ka 2010. un 2011. gadā tās tiek noteiktas atbilstoši likumam „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu”. Grozījumi likumā jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv