Informācija presei
Šodien, 9.aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā”. Likumprojekts precizē kārtību, kādā tiek sniegta valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiem patvēruma meklētājiem, kuri iesnieguši iesniegumus par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā robežšķērsošanas vietā un Patvēruma likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir aizturēti un izmitināti Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās un to iesniegumi tiek izskatīti saīsinātā kārtībā, pieņemot lēmumu par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Šajā gadījumā valsts nodrošināto juridisko palīdzību patvēruma meklētājs varēs pieprasīt vienas dienas laikā no lēmuma par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu paziņošanas dienas. Valsts robežsardze nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, pēc tam, kad saņems patvēruma meklētāja pieprasījumu nodrošināt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, uzaicinās juridiskās palīdzības sniedzēju no saraksta, ko sagatavojusi Juridiskās palīdzības administrācija. Minēto sarakstu Juridiskās palīdzības administrācija sastādīs reizi kalendārā gada ceturksnī un nosūtīs Valsts robežsardzei. Sarakstā iekļaus tos juridiskās palīdzības sniedzējus, kuriem ar Juridiskās palīdzības administrāciju ir noslēgts juridiskās palīdzības līgums. Sastādot sarakstu, tiks ņemta vērā juridiskās palīdzības sniedzēju kompetence, specializācija, iespējas (piemēram, juridiskās palīdzības sniedzēja atrašanās vieta) un apņemšanās attiecīgajā lietu kategorijā sniegt juridisko palīdzību. Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā izstrādāti saistībā ar grozījumiem Patvēruma likumā, ar kuriem tiek precizēta valsts garantētās juridiskās palīdzības nodrošināšanas kārtība patvēruma meklētājiem. Patvēruma meklētājs ir persona, kas nav Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kas likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijas Republikā, līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par viņa iesniegumu. Ar likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Likumprojekts vēl jāatbalsta Saeimai.  Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv