Informācija presei
Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, ar kuriem paredzēts definēt vairākus līdz šim neskaidrus jēdzienus, kā arī novērst citas nepilnības, kas patlaban rada problēmas kadastrālās uzmērīšanas procesā. Likuma grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta speciālisti. Kā teikts likumprojekta anotācijā, likumā tiks iekļauti terminu „kadastrālā uzmērīšana”, „jaunbūve” un „nekustamā īpašuma nosaukums”  skaidrojums. Piemēram, likums noteikts, ka kadastrālā uzmērīšana ir zemes vienības un daļas robežu, būves, telpu grupas kontūras noteikšana, raksturojošo datu iegūšana apvidū un kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana. Likumā pašlaik nav definēts arī jēdziens „nekustamā īpašuma nosaukums”, kas tiek kļūdaini uzskatīts par adresi. Pēc grozījumu stāšanās spēkā nekustamā īpašuma nosaukums būs ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidos piešķirts rekvizīts, kas nav tā adrese. Tāpat ar grozījumiem plānots noteikt, kādos gadījumos kadastra subjektam ir pienākums trīs mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. Kā teikts anotācijā, pašlaik ir apgrūtināta iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokli par būvi, jo dabā atrodamas daudzas reāli eksistējošas, bet Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas būves, kurām nav iespējams noskaidrot īpašnieku vai arī īpašnieks kadastrālās uzmērīšanas speciālistam neļauj iekļūt būvē. Tādēļ likumā paredzēts noteikt, ka nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam vai kadastra subjektam būs pienākums pēc kadastrālā uzmērītāja uzaicinājuma nodrošināt piekļuvi uzmērāmajam nekustamā īpašuma objektam vai zemes vienības daļai. Likumā arī tiks noteikts, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanai zemesgrāmatā netiks veikta kadastrālā uzmērīšana. Šodien akceptētie grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu likuma grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv