Šodien, 29.martā, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Prokuratūras likumā, kas paredz precizēt prokurora lomu brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes uzraudzībā. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts anotācijā, plānots sašaurināt prokuroru kompetenci pār brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes uzraudzību, izskatot ieslodzīto iesniegumus. Grozījumu mērķis ir novērst situācijas, kad prokuroriem ir jāsniedz atbildes uz ieslodzīto iesniegumiem, kuru izskatīšana tieši ietilpst citu institūciju kompetencē. Prokuratūras likuma 16. pantā ir noteikts prokurora pienākums veikt pārbaudi, ja ir saņemta informācija par noziegumu vai rīcības nespējīgo, invalīdu, nepilngadīgo, ieslodzīto vai citu tādu personu, kurām ir ierobežotas iespējas aizstāvēt savas tiesības, tiesību un likumisko interešu pārkāpumu. Turklāt prokurors izdara pārbaudi arī tad, ja ir saņemts iesniegums no personas par tās tiesību vai likumīgo interešu pārkāpumu, ja šis iesniegums jau ir izskatīts kompetentā valsts institūcijā un ir saņemts tās atteikums novērst iesniegumā minēto likuma pārkāpumu vai vispār nav sniegta atbilde. Līdz ar to ieslodzītajiem tiek saglabāta iespēja vērsties arī prokuratūrā un prokuratūrai tiek saglabāts pienākums reaģēt uz šādu iesniegumu, ja pastāv aizdomas par iespējamu noziegumu. Ar grozījumiem paredzēts saglabāt prokurora kompetenci attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu, t.sk. ieslodzījuma vietās un vietās, kur tiek turētas aizturētās un apsardzībā turamās personas. Tāpat grozījumi paredz, ka prokurors, kā līdz šim, piedalīsies ar kriminālsodu izpildi saistīto jautājumu izskatīšanā. Ar grozījumiem tiks noteikts, ka prokurors veic uzraudzību, kas vērsta uz noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu tajās vietās, kur tiek turētas apcietinātās, aizturētās un apsardzībā turamās personas, kā arī personas, kuras izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu. Tā kā atbilstoši Prokuratūras likuma 17. panta otrajai daļai pēc pārbaudes veikšanas tikai prokurora kompetencē ietilpst pienākums izvēlēties atbilstošu reaģēšanas līdzekli uz konstatēto likuma pārkāpumu atbilstoši tā raksturam, svītrots prokurora protests attiecībā uz brīvības atņemšanas vietā esošu personu nelikumīgi uzlikto sodu aptur tā tālāko izpildi līdz protesta izskatīšanai. Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar grozījumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv