Informācija presei
Šodien, 31.jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Bāriņtiesu likumā, kas precizē, kādos gadījumos bāriņtiesas izdara apliecinājumus un veic citas tām piekritīgas notariālās darbības. Minētie grozījumu izstrādāti, lai novērstu atšķirīgo Bāriņtiesu likuma regulējuma interpretāciju. Grozījumi precizē, ka bāriņtiesa savā darbības teritorijā likumā paredzētajos gadījumos apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā. Cita starpā minētie grozījumi paredz pienākumu bāriņtiesai, kuras rīcībā ir darījuma akts, kas satur rīkojumu nāves gadījumam, izsniegt tā izrakstu pēc pieprasījuma tam zvērinātam notāram, kurš ved attiecīgo mantojuma lietu. Tāpat grozījumi paredz, ka bāriņtiesa iesniedz publisko testamentu reģistrā ziņas par testamentu apliecināšanu un pieņemšanu glabāšanā, šādu testamentu atsaukšanu, grozīšanu un papildināšanu. Papildus bāriņtiesa iesniedz ziņas minētajā reģistrā arī par darījumu, kas satur rīkojumus nāves gadījumam, apliecināšanu, grozīšanu un atcelšanu normatīvajos aktos, kas regulē publisko testamentu reģistra darbību, noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā. Vienlaicīgi grozījumi Bāriņtiesu likumā paredz, ka pienākums ziņu iesniegšanai publisko testamentu reģistrā attiecas uz tiem pēdējās gribas rīkojuma aktiem, kas taisīti pēc 2012.gada 31.oktobra. Minētais regulējums attiecināms uz personām, kuras taisīs publiskus pēdējās gribas rīkojuma aktus, tajā skaitā, darījumus, kuros ietverti rīkojumi nāves gadījumam. Vienlaicīgi šis regulējums attiecināms arī uz personām, kuras lūgs bāriņtiesas apliecināt parakstus uz nostiprinājuma lūgumiem zemesgrāmatām. Tāpat šodien Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Notariāta likumā. Saskaņā ar šiem grozījumiem tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks publisko testamentu reģistrā iekļaujamās ziņas, tā vešanas kārtību, kā arī gadījumus, kārtību un apjomu ziņu iesniegšanai un izsniegšanai no publisko testamentu reģistra. Grozījumi Bāriņtiesu likumā vēl jāapstiprina Saeimā. Ar likuma grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv