Informācija presei
PREZENTĀCIJAS: ,,Civilprocess – Latvijas un pārrobežu regulējuma aktuālie problēmjautājumi”
Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros norisinājās tiesību zinātnieku un praktiķu starptautiskā konference ,,Civilprocess – Latvijas un pārrobežu regulējuma aktuālie problēmjautājumi”. Konference norisinājās divas dienas - no 2017.gada 7.decembra līdz 8.decembrim. 2017.gada 7.decembrī ar priekšlasījumiem pārrobežu un Vācijas civilprocesa jomā uzstājās Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodibinājuma (IRZ) ieteiktie ārvalstu lektori. Savukārt 2017.gada 8.decembrī ar priekšlasījumiem uzstājās Latvijas civilprocesuālās tiesību jomas eksperti un praktiķi. Prezentācijas no konferences: Civilprocesa izaicinājumi, ieviešot ES tiesību prasības konkurences tiesību privāttiesiskas īstenošanas un komercnoslēpuma aizsardzības lietās Summary judgments in the German civil procedure Richterliche Hinweispflichten Attorneysat Law - International Law Firm Likums "Par tiesu varu" un Civilprocesuālā likumdošana Introduction to enforcement procedures in particular Regulation (EU) No. 1215/2012 Erbbaurecht Bauen auf fremdem Grundstück Explanation of legal regulations in Germany Purpose of the leasehold Briseles I bis regula un pagaidu pasākumi šķīrējtiesas procesā Par atsevišķiem Krievijas realizētās Krimas pussalas aneksijas neatzīšanas aspektiem Pārrobežu maksātnespējas procedūru atzīšana un izpilde Latvijā Establishing a European Account Preservation Order Acīmredzami pareizs nolēmums vai tajā ietvertais lietas iznākums kā pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību. Teorija un prakse Pierādījumu iegūšana un pieļaujamība saistībā ar personas datiem Saīsinātie spriedumi Latvijas civilprocesā Court expenses in the German Civil Procedure Code Likums “Par tiesu varu” un Civilprocesuālā likumdošana Nekustamā īpašuma atbrīvošanas civilprocesuālais regulējums Zur Leistungsfähigkeit der Rechtsmittelinstanz